BUDOWA ULIC W NIEPRUSZEWIE (UL. JAŚMINOWA)

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ulicy Jaśminowej w Niepruszewie wraz z siecią kanalizacji deszczowej w zakresie:
- budowy jezdni ulic o nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazą szerokości od 5,00 m do 6,00 m,
- budowy chodników wzdłuż projektowanego odcinka ulicy,
- budowy zjazdów indywidualnych do wszystkich posesji wzdłuż projektowanej ulicy,
- budowy zatok postojowych o nawierzchni przepuszczalnej wykonanej z betonowych płyt ażurowych w miejscach gdzie pozwalają na to warunki terenowe,
- budowy odwodnienia ulic - projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej,
- wycinki drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, drewno pozyskane z wycinki należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km), drewno pozostaje własnością Zamawiającego.
ul. Jaśminowa
- początek projektowanego odcinka (rejon skrzyżowania z ulicą Jarzębinową) – km 0 + 000,00
- koniec opracowania (rejon ślepego zakończenia ulicy w sąsiedztwie posesji nr 14 i 23 przy ul. Jaśminowej) - km 0+158,62,
- ruch dwukierunkowy,
- szerokość jezdni 5,00 m,
- przekrój daszkowy lub z jednostronnym 2% pochyleniem w zależności od wartości promienia łuku poziomego,
- 3 miejsca postojowe usytuowane równolegle względem jezdni, wymiar stanowiska min. 2,50 m x 6,00 m,
- 12 + 1 (dla osób niepełnosprawnych) miejsc postojowych usytuowanych prostopadle względem jezdni, wymiar stanowiska min. 2,50 m x 5,00 m oraz 3,60 x 5,00 m (dla osób niepełnosprawnych),
- 27 + 2 (dla osób niepełnosprawnych) miejsc postojowych usytuowanych prostopadle skośnie (pod kątek 60˚) względem jezdni, wymiar stanowiska min. 2,50 m x 5,00 m oraz 3,60 x 5,00 m (dla osób niepełnosprawnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej.
2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją techniczną opracowaną przez Pracownię Projektową Eliza Jankowska , z siedzibą przy ul. Piaskowej 29, 62-053 Drużyna, pn. Budowa ulicy Lipowej, Jaśminowej oraz części ulicy Jarzębinowej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Akacjowej) w Niepruszewie wraz z siecią kanalizacji deszczowej,
2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
4) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
5) decyzją pozwolenia na budowę.
3. UWAGI DO PROJEKTU i SSTWiORB
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały,co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne oraz funkcjonalne i nie obniżą określonych
w dokumentacji standardów.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych
w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, STWiOR ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
5) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy tymczasowego projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas trwania robót oraz jego realizacji podczas budowy.
6) W przypadku kiedy z projektu budowlanego/wykonawczego nie wynika wprost zakres robót należy posiłkować się elementami zawartymi w przedmiarach robót.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę:
1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.):
- wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, za wyjątkiem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób z wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa powyżej.
5. Wymagania dotyczące ochrony znaków osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
5.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych:
Wykonawca, w obszarze objętym inwestycją, dokona odszukania i pomiaru znaków z trwałego materiału, określających położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej. Dokumentację z odszukania znaków i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z późn. zm.).
Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
1. oznakuje je farbą o intensywnym kolorze,
2. dokona pomiaru kontrolnego,
3. dokumentację z odszukania i pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
4. stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych przed rozpoczęciem robót, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Wszystkie znaki istniejące w dobrym stanie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposób gwarantujący nienaruszalność ich położenia. Wszelkie prace w obrębie istniejących znaków należy wykonywać ręcznie.
5.2. Po zakończeniu robót budowalnych:
Wykonawca ponownie dokona przeglądu i kontrolnego pomiaru położenia znaków. Dokumentację z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że przedmiotowe znaki są w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
1. dokona pomiaru kontrolnego,
2. dokumentację z pomiaru kontrolnego załączy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
3. stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
Jeżeli w wyniku powyższych czynności dokonanych po zakończeniu robót, Wykonawca stwierdzi, że znaki, określone przed rozpoczęciem robót jako znaki w dobrym stanie zostały zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone:
1. stosowne informacje umieści w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
2. dokona: odtworzenia znaków — tam gdzie jest to możliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znaków, których odtworzenie jest niemożliwe (np. zostały zalane asfaltem), najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Pracę geodezyjną polegającą na odtworzeniu znaków osnowy należy odrębnie zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a po jej zakończeniu zawiadomić o wykonaniu zgłoszonych prac, załączając do zawiadomienia przewidzianą prawem dokumentację, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jeżeli praca wykonywania jest w etapach, za datę wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje się datę złożenia w PODGiK zawiadomienia o zakończeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)
Po zakończeniu robót wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone i przeniesione mają być dostępne bezpośrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiał wykorzystany do wykonania inwestycji (asfalt, kostkę betonową, kostkę granitową itp.). Dopuszcza się stosowanie kaset.
Odpis/kopię sprawozdania technicznego z wykonanych czynności Wykonawca przekaże Inwestorowi.
Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub szczegółowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r.w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jeżeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki należą do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w rozumieniu cyt. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentację z odtworzenia i/lub przeniesienia znaków wykona osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o których mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:50


» Location

ul. Ratuszowa 1
Buk 64-320
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1
Buk 64-320
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in