Adaptacja z przebudową pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 1” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne, Poddziałanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej nr 7 Infrastruktura edukacyjna

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację z przebudową pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie (lokalizacja: działka o numerze ewidencyjnym 40/8, obręb 0002; Jednostka ewidencyjna: 021601_4), a w szczególności:

Część 1:
Przebudowa części holu na salę praktyki zawodowej – na parterze budynku wydzielenie dodatkowej sali w systemie ścian szkieletowych GK o powierzchni 34,46 m2, montaż okien, rolet, dr4zwi, grzejnika, wentylacji, wykładzin.
Dokumenty opisujące szczegółowo przedmiot zamówienia: PB Przebudowy części holu na salę praktyki zawodowej autorstwa: Studio Architektury Grażyna Biernat,
ul. Zawilcowa 4, 59-100 Polkowice wraz z decyzja pozwolenia na budowę nr 883.2019
z dnia 05.02.2020 r., Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nr ZNS.720.102.2205.2019.MŚ z dnia 27.11.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa Studio Architektury Grażyna Biernat, ul. Zawilcowa 4, 59-100 Polkowice, Przedmiar Robót.

Część 2:
Adaptacja (remont) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w zakresie ogólnobudowlanym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 7,9 m2 – wymiana drzwi, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, montaż elementów wyposażenia i urządzeń sanitarnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty opisujące szczegółowo przedmiot zamówienia: PW Adaptacji Pomieszczenia Higieniczno-Sanitarnego nr 0/4 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa: Biuro Projektowe ARCHITEKT Janusz Terpiłowski,
ul. Grodzieńska 14, 59-300 Lubin.

Cześć 3
Remont pracowni matematyczno-przyrodniczej (sala 209) o powierzchni 51,2 m2
w zakresie remontu ścian, podłóg.
Dokumenty opisujące szczegółowo przedmiot zamówienia – stanowiące załącznik do SIWZ: STWiOR sporządzona w dniu 16.12.2020r. przez Iwonę Rosińska, Przedmiar robót, Rys I5- inwentaryzacja II piętro Segment A, branża: architektura, sporządzona przez Biuro Projektowe ARCHITEKT Janusz Terpiłowski, ul. Grodzieńska 14, 59-300 Lubin.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 14:00


» Location

ul. św. Sebastiana 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Polkowicki
ul. św. Sebastiana 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in