Zakup automatu do szybkich testów PCR

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4
Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty - również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w ww.załączniku. Wskazane tam ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania Zamawiającego. Weryfikacja zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w ofertach, w szczególności w załączniku nr 1a. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.
Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.
b) Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ -zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
c)Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Dr W. Borkowskiego 4
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiat Starachowicki
ul. Dr W. Borkowskiego 4
Starachowice 27-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in