„Budowa drogi pieszo-rowerowej od km 0+000,00 do km 2+014,00 położonej na części terenu działki nr ew. 544 w m. Sławacinek Stary oraz na terenie działki nr ew. 267 w m. Porosiuki , odcinek o łącznej długości 2014,00m, w ramach projektu: Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”

» Notice description

Droga pieszo-rowerowa w m. Sławacinek Stary i Porosiuki
na działce nr ew.544 w obrębie ew. Sławacinek Stary i na działce nr ew.267 w obrębie ew. Porosiuki,
w zakresie : droga długości 2014,00mb o konstrukcji :
-20 cm – warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 8 368,00m2,
- roboty towarzyszące (w tym ścinanie drzew, mała architektura oraz oznakowanie) zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 5a do SIWZ, dokumentacją projektową i projektem organizacji ruchu (Zał. nr 5b i 5c do SIWZ), PN, Ustawą o ocenie systemu zgodności, przepisami Bhp oraz sztuką budowlaną

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Prosta 31
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Biała Podlaska
ul. Prosta 31
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in