Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 1 i 3 w Kępicach

» Notice description

3.1. Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 1 i 3 w Kępicach.
3.2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
1) Zadanie I – Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 1 w Kępicach
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Kępicach przy ulicy Niepodległości 1 na działce oznaczonej numerem 192 w obrębie ewidencyjnym Kępice. Budynek jest 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Dach dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną.
Przedmiot zamówienia w szczególności polega na:
a) wzmocnieniu fundamentów żelbetowa belką obwodową,
b) termomodernizacji ścian zewnętrznych,
c) wzmocnieniu spękanych ścian prętami Ø 8,
d) rozbiórce istniejących schodów wejściowych i wykonanie nowych,
e) demontażu istniejących zadaszeń nad wejściami i montaż nowych,
f) wymianie drabiny dachowej na nową systemową,
g) remoncie dachu,
h) wymianie okien dachowych,
i) wymianie kominków dachowych,
j) przemurowanie kominów,
k) wymianie pasa nadrynnowego i wiatrownic,
l) wymianie rynien i rur spustowych,
m) wykonaniu drewnianej podbitki,
n) wymianie drewnianej stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym,
o) wymianie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych na nowe drzwi drewniane,
p) wymiana parapetów i obróbek blacharskich,
q) wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej wody użytkowej.

2) Zadanie II – Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 3 w Kępicach
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Kępicach przy ulicy Niepodległości 3 na działce oznaczonej numerem 192 w obrębie ewidencyjnym Kępice. Budynek jest 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Dach dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną.
Przedmiot zamówienia w szczególności polega na:
a) wzmocnieniu fundamentów żelbetowa belką obwodową,
b) termomodernizacji ścian zewnętrznych,
c) wzmocnieniu spękanych ścian prętami Ø 8,
d) rozbiórce istniejących schodów wejściowych i wykonanie nowych,
e) demontażu istniejących zadaszeń nad wejściami i montaż nowych,
f) wymianie drabiny dachowej na nową systemową,
g) remoncie dachu,
h) wymianie okien dachowych,
i) wymianie kominków dachowych,
j) przemurowanie kominów,
k) wymianie pasa nadrynnowego i wiatrownic,
l) wymianie rynien i rur spustowych,
m) wykonaniu drewnianej podbitki,
n) wymianie drewnianej stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym,
o) wymianie drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych na nowe drzwi drewniane,
p) wymiana parapetów i obróbek blacharskich,
q) wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej wody użytkowej.
3.3 Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia w obowiązku Wykonawców:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji odbiorowej określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy.
2) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną (wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
3) Materiał rozbiórkowy, należy odzyskać w maksymalnie możliwym stanie nie uszkodzenia i złożyć według zaleceń Zamawiającego we wskazanym miejscu.
4) Pozostały materiał porozbiórkowy wskazany przez Zamawiającego należy zutylizować, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
3.4 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej: projekt budowlany oraz przedmiary robót (stanowiące materiał pomocniczy), która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy.
3.5 Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.0 SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., 1332 ze zm.).
3.7 W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
3.8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
3.9 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.10 W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
3.11 Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
3.12 Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ i dokumentacji projektowej.
3.13 Obowiązek określony w pkt 3.12 nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów / braków w dokumentacji projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy.
3.14 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
3.15 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3.16 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.17 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) murarskie,
b) dekarskie.

3.18 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.)
3.19 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo dokonać czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.20 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3.21 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy), Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.17 czynności.
3.22 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Niepodległości 6
Kępice 77-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Kępice
ul. Niepodległości 6
Kępice 77-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in