Wykonanie robót remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum.
Zamówienie jest podzielone na dwie części.
CZĘŚĆ I - Wykonanie robót remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku
CZĘŚĆ II - Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum w PORD w Gdańsku.
2. Szczegółowy zakres prac polegający na wykonaniu w/w robót został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji technicznej– jako załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane w sposób nie powodujący utrudnień w organizacji prowadzenia egzaminów, szkoleń na terenie jednostek PORD.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanej roboty.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia.
7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (np. poprzez złożenie oświadczenia).
8. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ.
11. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu szczegółowego będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wyliczona w kosztorysie musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie.
12. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
13. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a UPZP
a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem roboty budowlanej, czyli:
• pracownicy fizyczni;
• monterzy, elektrycy;
b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
c) W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
d) Jeżeli przy wykonywaniu usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonania usługi, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Równa -
Gdańsk 80-067
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Równa -
Gdańsk 80-067
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in