Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część I zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zielona w Radymnie”. Część II zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zachariasiewicza w Radymnie”. Część III zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Dolnej w Radymnie”. Część IV zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Radymnie oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych”. 2) Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: a) Część I zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zielona w Radymnie” - załącznik nr 10a do SIWZ. c) Część II zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zachariasiewicza w Radymnie” - załącznik nr 10b do SIWZ. c) Część III zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Dolnej w Radymnie” - załącznik nr 10c do SIWZ. d) Część IV zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Radymnie oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych” - załącznik nr 10d do SIWZ. 3) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na zaprojektowaniu obiektów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (dotyczy wszystkich części zamówienia). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: f) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, g) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, h) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej planowanej budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej planowanej budowy poniesie Wykonawca. 6. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową rękojmi za wady i gwarancji na okres 36 miesięcy obejmującej również niekompletność opracowania objętego niniejszą umową lub rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 7. Okres gwarancji i rękojmi w przypadku wad ujawnionych ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 8. Wykonawca odpowiada za wady obiektu powstałe na wskutek wady projektu według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 9. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu przekazania/przyjęcia dokumentacji projektowej. 10. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 11. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – w takich przypadkach Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Radymno
Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in