„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”

» Notice description

3.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa w podziale na 2 części według poniższego zestawienia:
UWAGA : dotyczy części 1 i części 2 w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacji projektowej) określony jest szerszy zakres prac niż objęty niniejszym zamówieniem. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace (określone przedmiarem robót):
3.2.1 Część 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa, Tworkowa.
Tymowa, Tworkowa Odcinek A103-A129 i A127-B1
• Wykopy i zasypy
• Odwodnienie wykopów
• Roboty montażowe
• Przekroczenie dróg przewiertem
• Kolizje z siecią gazową i roboty drogowe
Tymowa – wodociąg w kierunku boiska sportowego
• Wykopy i zasypy
• Odwodnienie wykopów
• Roboty montażowe
Część 2– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa, Jurków.
Tymowa odcinek A31-A68,A63-A63.4, A49-A49.2
• Sieć główna – wykopy i zasypy
• Siec główna – odwodnienie wykopów
• Siec główna – roboty montażowe
• Sieć główna – przekroczenie dróg przewiertem
• Sieć główna – przekroczenie drogi krajowej przewiertem
• Komora redukcji ciśnienia R5-wykopy i zasypy
• Komora redukcji ciśnienia R5 – roboty montażowe
Jurków odcinek K69-K69.4
• Wykopy i zasypy
• Odwodnienie wykopów
• Roboty montażowe
Jurków Szotówka
• Roboty ziemne roboty montażowe odc.Hp1-Hp2,Z1-22-W4,Z2-dz.nr 627/2
• Przewiert pod drogą gminną
• Rozbiórka i odbudowa drogi
• Geodezja
Jurków – Szotówka (aglomeracja)
• Roboty ziemne
• Roboty montażowe odcinek W-Hp1
• Przewiert pod drogą gminną
• Geodezja
3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, tj.:
• w dokumentacji projektowej,
• w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• w przedmiarach robót.
3.4. W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego.
3.5. Zaleca się aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dokonał samodzielnie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty i jego otoczenia. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
3.8. Wymagania dotyczące robót:
3.8.1. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego i osób na których nieruchomościach będą prowadzone prace, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
3.8.2. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz wymogami SIWZ.
3.9. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Rynek 12
Czchów 32-860
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Gmina Czchów
ul. Rynek 12
Czchów 32-860
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in