Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu im. Tadeusza Kościuszki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu im Tadeusza Kościuszki.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.1. roboty rozbiórkowe i demontaże wraz z wywozem i utylizacją, m.in.:
- rozbiórka bieżni żużlowej i wywóz we wskazane miejsce na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu im Tadeusza Kościuszki.
- rozbiórka krawężników betonowych bieżni i wywóz we wskazane miejsce na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu im Tadeusza Kościuszki,
- demontaż istniejących piłkochwytów wraz z wywozem i utylizacją.
1.1.2. roboty instalacyjne, m.in.:
- budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym wzdłuż dłuższych krawędzi boiska wraz z podłączeniem oraz wymianą studzienki.
1.1.3. roboty budowlane, m.in.:
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z piłkochwytami i wyposażeniem, bieżnią, utwardzeniem terenu (chodnikami)- poz. 4 Projektu Zagospodarowania Działki
1.1.4. pozostałe roboty towarzyszące i tymczasowe oraz obowiązki Wykonawcy, m.in.:
- badania szczelności instalacji kanalizacji deszczowej,
- obsługa geodezyjna,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i demontażów,
- roboty porządkowe, uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, odtworzenie/założenie nowych trawników w otoczeniu nowego boiska i bieżni oraz w miejscach po starej bieżni, zabezpieczenie roślin, przesadzenia roślin itp.,
- organizacja terenu budowy.
1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- kierowanie z obsługą pojazdów i maszyn budowlanych,
- wykopy ręczne, zasypywanie wykopów,
- roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- montaż i demontaż rusztowań,
- roboty malarskie,
- roboty instalacyjne sanitarne (kanalizacyjne),
- roboty wykończeniowe i montażowe,
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
- roboty związane z utwardzeniem terenu,
- roboty w zakresie wykonywania nawierzchni boiska i inne związane z obiektami na terenach sportowych.
1.3. Miejsce wykonywania robót: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej STWiORB.
Wyżej wskazane opracowania stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
1.5. W każdym przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, lub w przypadku ewentualnego użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy
i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Winno to nastąpić w złożonej ofercie. Brak wskazania w ofercie, iż Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia inny, niż opisany w SIWZ, skutkuje uznaniem, iż przy realizacji zamówienia wykorzystywać będzie materiały lub rozwiązania wskazane przez Zamawiającego. Możliwość ich zmiany w trakcie realizacji umowy poddawana będzie każdorazowo ocenie w kontekście możliwości zmian zawartej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Stanisławskiego 30
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in