Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice”.

Zakres robót budowlanych:
Przebudowa odcinka drogi gminnej na łącznej długości 0,485km polegać będzie na wykorzystaniu istniejącej nawierzchni brukowej o szerokości ok. 2,7-3,0m (z kamienia polnego) jak dolnej warstwy podbudowy i dobudowaniu na poszerzeniach pełnej konstrukcji jak dla ruchu KR-1.
Przewiduje się do wykonania:
- Wykonanie podbudowy na istniejącej nawierzchni brukowej poprzez wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) 0/32mm o średniej grubości 10cm
- Wykonanie na poszerzeniach istniejącej nawierzchni brukowej koryta oraz podbudowy z KŁSM 0/32mm o grubości 20cm oraz na zjazdach
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki BA typu AC11W o grubości 4cm
- Ułożenie siatek z włókien syntetycznych nad krawędziami poszerzeń
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek BA typu AC11S o grubości 5cm w ilości 2470m2
- Wykonanie konstrukcji zjazdów do posesji (podbudowa KŁSM 20cm + podsypka c-p gr. 3cm + kostka betonowa czerwona gr. 8cm) w ilości 379m2
- Obramowaniu zjazdów krawężnikiem najazdowym i ściętym 15x(22-30)cm
- Ułożenie dojść do furtek kostki betonowej w ilości 54m2 obramowanych obrzeżem 25x6cm
- Wykonanie umocnionych poboczy drogi z KŁSM 0/32mm o grubości 10cm
- Wykonanie wzdłuż granicy pasa drogowego niecek chłonących
- Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą niecek i terenu przylegającego do inwestycji
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2019r. przez Biuro Usług Drogowych Nadzory, Projekty-Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, miejscowość Wełmice woj. lubuskie (w okolicach Zielonej Góry)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W przypadku zaproponowania prze Wykonawcę innego rozwiązania technicznego wymagającego sporządzenia projektu budowalnego zamiennego i/lub uzyskania uzgodnień, pozwoleń – Wykonawca wykona projekt budowlany zamienny i uzyska uzgodnienia/ pozwolenia na swój koszt.

2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób na podstawie umowy o pracę.
Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dot. wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

roboty budowlane przygotowawcze (z ewentualnym wyłączeniem pomiarowych jeżeli ich wykonanie nie wiąże się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy Kodeks Pracy), roboty polegające na wykonaniu koryta (roboty ziemne) oraz podbudowy, ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej oraz obrzeży chodnikowych, roboty polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, roboty polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe obejmujące umocnienie poboczy kruszywem oraz humusowanie.

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dot. zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr9).
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy.
Jeżeli jakaś wymieniona czynność/czynności nie wiążą się z wykonywaniem pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:15


» Location

Bobrowice 131
Bobrowice 66-627
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
Bobrowice 66-627
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in