Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania p.n.: Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Wykonanie robót drogowych obejmujących:
1) Wykonanie robót przygotowawczych,
2) Wykonanie robót ziemnych,
3) Wykonanie podbudowy,
4) Wykonanie nawierzchni
5) Wykonanie - elementy ulic,
6) Wykonanie robót wykończeniowych,
7) Wykonanie rur osłonowych na kablach,
2.2.Wykonanie przebudowy kabla energetycznego,
2.3.Wykonanie rurociągów do odprowadzania wody burzowej - kanalizacja deszczowa
i odwodnienie,
2.4. Instalowanie znaków drogowych
2.5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2.6.Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.


3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja:
1) załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,
2) załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych–zwana
dalej „STW i ORB”,
3) załącznik nr 3 - przedmiar robót,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.02.2021 | 11:00


» Location

Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Opoczno
Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in