Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na Pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” w zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A-2285.
2.Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie branż:
1)konstrukcyjno-budowlanej,
2)instalacji i urządzeń sanitarnych , w szczególności cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
3)instalacji i urządzeń elektrycznych.
3.Usługi nadzoru będą obejmowały w szczególności:
1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez nadzór nad właściwym realizowaniem umowy o roboty budowlane, zawartej w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniami, przepisami i innymi uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zaleceniami Zamawiającego,
2)uczestnictwo w czasie przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
3)zapewnienie ciągłości prowadzenia usługi nadzoru w poszczególnych branżach poprzez wizytowanie terenu budowy z częstotliwością uzasadnioną przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz osobiste informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania prac robót budowlanych min. raz w tygodniu.
4)wykonywanie czynności nadzoru w sposób określony w art. 25, 26 i 27 w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.814 z późn.zm.),
5)dokonywanie podczas inspekcji budowy wpisów w dzienniku budowy oraz kontrola spisów dokonanych przez kierownika budowy,
6)zapoznanie się z dokumentacja projektową i wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, warunkami i innymi oraz z treścią umowy o roboty budowlane,
7)sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zobowiązany będzie do zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
8)sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
9)uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru,
10)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy,
11)uzgadnianie z Zamawiającym i projektantem ewentualnych zmian materiałowych, zgodnych z umową z Wykonawcą,
12)czynny udziału w naradach technicznych organizowanych w toku realizacji robót,
13)udział w konsultacjach z projektantem w ramach ewentualnego nadzoru autorskiego,
14)kompleksową współpracę z Zamawiającym w zakresie pomocy przy rozliczaniu inwestycji (kontrola rozliczeń w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dot. rzeczowej realizacji robót budowlanych wymaganych do złożenia wniosku o płatność w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1 - „Rewitalizacja obszarów miejskich"),
15)przygotowywanie, weryfikacja dla Zamawiającego kompletnych dokumentów technicznych związanych z odbiorem jak i z rozliczeniem robót, informowanie Zamawiającego, projektanta o ewentualnych problemach z realizacją inwestycji,
16)chronienie interesów Zamawiającego, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane,
17)czynne uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych związanych z realizacją inwestycji,
18)zgłaszanie konieczności wykonania robót nie objętych umową z Wykonawcą, wraz z uzasadnieniem pisemnym konieczności wykonania prac oraz weryfikowaniem ich kosztów w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ewentualnie z umową o przyznanie dotacji i pożyczki na realizację inwestycji,
19)w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - spisywania protokołów konieczności,
20)czynny udział w pracach komisji dotyczących przeglądów gwarancyjnych, przeglądów w ramach rękojmi i przeglądu pogwarancyjnego (inwestycja objęta jest 60 miesięcznym okresem gwarancji na wykonane prace budowlane).
4.Dokumentacja projektowa wraz z przetargową na wykonanie robót budowlanych jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie w Załącznikach od numeru 8 do numeru 16.
5.Wartość robót budowlanych, które będą objęte nadzorem wynosi ok. 615 000,00 złotych brutto, przy terminie realizacji nie później niż do 28.02.2022 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Królewiecka 60A
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Powiat Mrągowski
Królewiecka 60A
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in