Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika

» Notice description

W zakresie zamówienia znajduje się przebudowa ul. Plażowej oraz budowa chodnika przy ul. Plażowej w Głownie:
I. Przebudowa ulicy
1. Rozwiązania sytuacyjne
Należy wykonać:
- jezdnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości od 5,50 m do 6,00 m. częściowo o spadku daszkowym o wartości 2% a częściowo o spadku jednostronnym wynoszącym również 2 %. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
- pobocze o szerokości 1,00 m.
- zatoki postojowe równoległe do jezdni o wymiarach 2,5 m x 6,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 398,00 m.
2. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, kategorii ruchu KR 1 – wytyczne Inwestora, przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
WARIANT KONSTRUKCJI „A" km 0+004 – 0+250
Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej (km 0+004 – 0+250):
1) Kostka brukowa betonowa wibroprasowana (szara) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 15 cm
5) Wymiana nasypu niebudowlanego na warstwę mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 15 cm (E2>=80MPa) – warstwa nr 1
6) Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 63 cm.
Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej (do km 0+250):
1) Kostka brukowa betonowa wibroprasowana (kolorowa) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 15 cm
5) Wymiana nasypu niebudowlanego na warstwę mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 15 cm (E2>=80MPa) – warstwa nr 1
6) Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 63 cm.
WARIANT KONSTRUKCJI „B" km 0+250 – 0+401,00
Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej (km 0+250 – 0+401,00):
1) Kostka brukowa betonowa wibroprasowana (szara) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 15 cm
5) Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm.
Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej (od km 0+250):
1) Kostka brukowa betonowa wibroprasowana (kolorowa) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
4) Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 15 cm
5) Grunt rodzimy
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm.
Konstrukcja pobocza:
Pobocze z kruszywa łamanego kliniec 20/31,5 mm stab. mech. gr. 40 cm
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 40 cm.
3. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie tak jak w stanie istniejącym, powierzchniowo oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przewidziano regulację istniejących wpustów.

II. Budowa chodnika
Zakres budowy chodnika - od ul. Sasanek w kierunku ul. Morskiej w granicach istniejącego pasa drogowego.
Należy wykonać (wg odrębnego opracowania) jednostronny chodnik odsunięty od projektowanej jezdni o szerokości 1,5 m oraz fragmentarycznie chodnik usytuowany przy jezdni o szerokości 2,0 m ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2 % w kierunku jezdni. Na zjazdach należy natomiast wykonać spadki o wartości od min 0,5 % do 5,0% również w kierunku jezdni. Chodnik przy krawędzi jezdni i zjazdy od strony jezdni ograniczone będą krawężnikiem betonowym (wg odrębnego opracowania). Na pozostałym odcinku, chodnik i zjazdy należy ograniczyć obustronnie obrzeżami betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika i zjazdów. Na włączeniu zjazdów do jezdni zaprojektowano skosy w stosunku 1:1=1,5 m.
Łączna długość chodnika do wykonania ok 156,00 mb.
1. Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojść do furtek:
1) Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
1) Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
2) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 33 cm
2. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe chodnika i zjazdów zarówno podłużne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie istniejącym tj. poprzez rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym i infiltrację naturalną do gruntu w granicach istniejącego pasa drogowego.

Uwaga:
- kolor kostki brukowej betonowej jezdni – szary
- wzór kostki brukowej betonowej jezdni i chodnika – Behaton (inne nazwy: „podwójne T”, „Tetka”)

CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 12:00


» Location

Młynarska 15
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Głowno
Młynarska 15
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in