Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku usługowego obsługi ruchu turystycznego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Jezierzany

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku usługowego obsługi ruchu turystycznego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Jezierzany.
3.2. Opis robót budowlanych został określony w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie www.postomino.bip.net.pl.
3.3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót dla inwestycji. Termin realizacji robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do 29 października 2021 r .
3.4. Zakres usługi nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje przede wszystkim:
1) ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną,
3) sprawdzanie i rozliczanie faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową zawartą
z wykonawcą wraz z potwierdzaniem kwot do zapłaty,
4) sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych,
5) sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
6) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek,
8) uczestnictwo w przeglądach,
9) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
10) udział w odbiorze inwestycji,
11) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności,
12) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków materiałowych,
13) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę robót,
14) kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w otoczeniu,
15) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów p. poż., ochrony środowiska,
16) pobyt na placu budowy w odstępstwach czasu zabezpieczających skuteczny
i prawidłowy nadzór, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wcześniejszym (min. 1-dniowe wyprzedzenie) poinformowaniu telefonicznym lub mailowym Zamawiającego o czasie przybycia na teren budowy;
17) informowanie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót,
18) udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w terminie 4 dni roboczych od złożenia zapytania (termin ten obejmuje uzyskanie od Zamawiającego akceptacji projektu odpowiedzi); przed udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu tej odpowiedzi i uzyskania akceptacji w tym zakresie,
19) co najmniej 1 raz na 2 tygodnie stawianie się osobiście w Urzędzie Gminy Postomino wraz z informacją o stanie zaawansowania robót inwestycji opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia, przyczynach ewentualnych opóźnień i zagrożeń
w wykonywaniu robót i stosunku Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia,
20) realizację ustaleń, decyzji i poleceń podjętych w czasie spotkań z zakresu prowadzenia robót budowlanych,
21) odpowiedzialność za przepływ informacji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą
a Inspektorem nadzoru,
22) przekazywanie wszelkich odpowiedzi na zapytania, informacji drogą elektroniczną - mailem zarówno Zamawiającemu (e-mail: ug@postomino.pl lub a.franczak@postomino.pl) jak i Wykonawcy,
23) udzielanie ustnych i pisemnych informacji o realizacji zadania na żądanie Zamawiającego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji na żądanie Zamawiającego,
24) stałe konsultacje i doradztwo na rzecz zamawiającego, opiniowanie ewentualnych zmian w dokumentacji,
25) dokonanie innych niezbędnych czynności konsultingowych dla Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji.
3.5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni są za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333) sztuką i wiedzą budowlaną, przepisami i normami, dokumentacją projektową, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby/firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz wykonawcy robót budowlanych, w czasie realizacji niniejszej umowy,
2) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor nadzoru) nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji,
3) Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,
4) Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonane lub nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,
5) Inspektor Nadzoru zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.
3.7. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71520000- 9 Usługi nadzoru inwestorskiego.
3.8. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333), które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 12:00


» Location

Postomino 30
Postomino 76-113
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Postomino
Postomino 30
Postomino 76-113
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in