Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, w ramach zadania:
Zadanie nr 1*: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała
Zadanie nr 2*: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj przesyłek oraz szacunkowe ilości poszczególnych przesyłek zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - stanowiący III część SIWZ.
3. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i służącą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu Umowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Tym samym Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do 100% wykorzystania wartości umowy i może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania Umowy. W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą będącą jednocześnie punktem odbioru przesyłek nieodebranych (awizowanych) w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy w Polsce. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę punktu odbioru w momencie podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
Placówka nadawcza oraz punkty odbioru przesyłek awizowanych muszą być czynne min. 5 dni w tygodniu przez min. 6 godzin dziennie, w tym min. jeden dzień do godziny 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy.
5. Uiszczanie opłat za nadane przesyłki będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej, po cenach jednostkowych ujętych w formularzu ofertowym Wykonawcy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Wrocławska 9
Wisznia Mała 55-114
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
Wisznia Mała 55-114
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in