Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205 + 068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym

» Notice description

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205 + 068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym.
I. Zamówienie obejmuje:
a) Organizację placu budowy i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,
b) Roboty przygotowawcze i ziemne wraz z budową obiektu tymczasowego,
c) Rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i na dojazdach do obiektu,
d) Rozebranie istniejącego wpustu drogowego z przykanalikami,
e) Roboty ziemne - wykopy,
f) Całkowite rozebranie obiektu istniejącego,
g) Wykonanie fundamentów mostu,
h) Wykonanie podpór mostu,
i) Wykonanie powłokowej konstrukcji obiektów,
j) Wykonanie odwodnienia wzdłuż ścian podpór obiektu wraz z odwodnieniem zasypki,
k) Wykonanie zasypki konstrukcji powłokowej wraz z adaptacją dojazdów do obiektów,
l) Wykonanie nasypów oraz umocnienie skarp nasypów wraz z wykonaniem schodów naskarpowych,
m) Wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
n) Wykonanie chodników dla pieszych,
o) Wykonanie umocnienia potoku,
p) Wykonanie odwodnienia odcinka drogi nad obiektem, zgodnie z projektem systemu odwodnienia z odprowadzeniem do koryta potoku,
q) Ewentualne zabezpieczenie lub przebudowa infrastruktury technicznej nie związanej z obiektem,
r) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery i balustrady),
s) Rozebranie obiektu tymczasowego oraz oczyszczenie terenu robót.
II. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.

III. Oprócz wykonania robót budowlanych oraz dostaw i usług zamówienie, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obejmuje również:
- zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę,
- zapewnienie potencjału osobowego wykonawcy,
- zapewnienie letniego i zimowego utrzymania dróg,
- aktualizację opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu(stałej i czasowej),
- przywrócenie nieruchomości do należytego stanu, umożliwiającego jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,
- wznowienie i stabilizację znakami granicznymi punktów granicznych, punktów załamania granic pasa drogowego,
- zakup drewna pochodzącego z wycinki, z obszaru objętego inwestycją.

Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Dokumentacji projektowej (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ).

IV. Wykonawca opracuje oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:
- likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu,
- usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”,
- poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,
- współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,
- przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,
- zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.
Teren niezbędny do realizacji robót (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji robót będzie w utrzymaniu Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in