Dostawa kruszywa kamiennego na potrzeby Gminy Grybów

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Gminy Grybów kruszywa kamiennego (kliniec, tłuczeń, kamień łamany budowlany) w łącznej ilości 6000 ton w następującym asortymencie oraz ilości ton:
1. tłuczeń, frakcja 31,5 – 63 mm 1200
2. kliniec, frakcja 20 – 40 mm 3000
3. kliniec, frakcja 5 – 20 mm 700
4. mieszanka tłuczniowo-klińcowa 5 – 63 mm 500
5. kamień łamany budowlany – nie sortowany 600
II. Powyższy asortyment należy skalkulować wg oferty cenowej oraz ceny podać w przeliczeniu na 1 tonę. Dopuszcza się możliwość zamiany w poszczególnych asortymentach pod warunkiem, że wartość całkowita umowy nie ulegnie zmianie.
III. Wykonawca zobowiązany jest załadować, dostarczyć i rozładować zamówiony towar na terenie pasa drogowego. Towar będzie dostarczany Zamawiającemu w miejsce wskazane przez Zamawiającego - drogi gminne. Wykonawca może realizować dostawę wyłącznie samochodami samowyładowczymi, dwu lub trzyosiowymi umożliwiającymi trzystronny rozładunek kruszywa, z wyłączeniem zespołów pojazdów. Szacunkowa wielkość jednostkowych dostaw wynosi od 10 do 20 ton. Dostawy w/w materiałów odbywać się będą sukcesywnie na pisemne zamówienie Zamawiającego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego dotyczących transportu oraz dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów ciężarowych i innych parametrów technicznych pojazdów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wyładunku. Przedmiot dostawy należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dostarczony materiał powinien być czysty, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Zamawiający nie dopuszcza domieszki margli, kredy i wapienia – a dostarczane kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normom: PN-EN 13242.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. W przypadku powstania szkód na rzecz osób trzecich z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do ich pokrycia w całości.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:45


» Location

ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Grybów
ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in