Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych z podziałem na zadania

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu urządzeń
drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty
w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu ziemskiego rybnickiego oraz
na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich, przy czym zamówienie zostało ujęte w dwóch częściach, w podziale:
39 % wielkości na Zadanie nr 1 - w zakresie dróg wojewódzkich,
61 % wielkości na Zadanie nr 2 – w zakresie dróg powiatowych.
Szczegółowy opis odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich, w ciągu których możliwa będzie realizacja zamówienia
zawarty został w Rozdział VI SIWZ – Wykazie dróg.

Zakres rzeczowy zamówienia określony został na podstawie szacunku ilości i rodzaju robót i uwzględniony
w Rozdziale II SIWZ, Formularzach Tabel Elementów Rozliczeniowych - Załączniku nr 1 dla Zadania nr 1 (dotyczy dróg wojewódzkich) i Załącznik nr 2 dla Zadania nr 2 (dotyczy dróg powiatowych) .

Sposób realizacja przedmiotu zamówienia.
Wykonawca realizować będzie zamówienie na podstawie zleceń każdorazowo wystawianych przez zamawiającego.
Zakres i rodzaj robót objęte zleceniem określone zostaną na podstawie załączonego do zlecenia Przedmiaru robót
bądź też Opisu robót. Termin wykonania oraz inne ewentualne wskazania dotyczące realizacji robót zawarte w zleceniu
będą wiążące dla Wykonawcy.
W załączniku nr 1 Rozdziału V SIWZ określono wzór Zlecenia robót.

Zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych rodzajów robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca
Rozdział IV SIWZ.

3.2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzeń
dla projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach powiatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U. z 2017, poz. 784 – t.j.
Zamawiający udostępni zatwierdzoną organizację ruchu dla projektu pod nazwą „ Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu. Schematy oznakowania robót związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach”. Wykonawca, co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, ma obowiązek zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego Starostę oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie jej wprowadzenia.
Aspekty społeczne.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w Rozdziale IV SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 Rozdziału V SIWZ). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia.
1) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Podwykonawstwo
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.
c) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 8.8. (wskazania należy dokonać w „Formularzu Oferty”
zamieszczonym w Rozdziale II do SIWZ).
d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Rozdziale V SIWZ – wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in