Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji

» Notice description

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac remontowych w budynku zlokalizowanym w Głębokim Brodzie i nadanie mu nowej funkcji świetlicy środowiskowej . W związku z tym zaplanowano następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian wewnętrznych , wymianę pokrycia dachowego , ocieplenie stropu, wyrównanie posadzek i ułożenie podłóg, wyrównanie ścian wewnętrznych malowanie , montaż drzwi wewnętrznych , remont instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym zamontowanie kotła na pellet, wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej , wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedmiot zamówienia obejmuje również -wyposażenie świetlicy środowiskowej w 25 krzeseł , 3 stoły , telewizor, zestaw mebli, kuchenka mikrofalowa , głośnik przenośny z mikrofonem.
5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
5.1.Roboty przygotowawcze
5.1.1. Rozbiórki więźb dachowych prostych-46,61 m2
5.1.2.Usunięcie ziemi z wnętrza budynku-10,70 m3
5.2.Elewacja
5.2.1.Wykucie z muru zawiasów drzwiowych-4 szt.
5.2.2.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2- okienko 1 szt.
5.2.3.Zamurowanie części otworów drzwiowych i okienka - 0,563 m3
5.2.4.Montaż stolarki okiennej –okna 3,36 m 2
5.2.5.Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – 0,79 m2
5.2.6.Okładziny półek, parapetów -2,2 mb
5.2.7.Montaż drzwi – 4,1 m2
5.2.8.Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwodostępnych o powierzchni do 5m2- 82,42 m2
5.2.9.Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką –mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 82,42 m2
5.2.10. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką –mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją -82,42 m2
5.2.11.Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – 82,42 m2.
5.3.Dach
5.3.1.Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm-1,873 m3
5.3.2.Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu-21,14 m
5.3.3.Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu- 83,05 m
5.3.4.Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm- łaty-58,135 m2
5.3.5.Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm-kontrłaty-58,135 m2
5.3.6.Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową T35x188S grubości 0,75 mmna łatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni do 4,00 m2 -58,135m2
5.3.7.Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- 58,135 m2
5.4. Strop pod dachem
5.4.1.Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -35,69 m2
5.4.2.Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho –jedna warstwa gr.20 cm-35,69 m2
5.4.3.Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu przybite kontrłatami o rozstawie 1,0m -35,69m2
5.4.4.Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-35,69 m2
5.4.5.Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo –kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach- 35,69 m2
5.5. Podłoga na gruncie
5.5.1.Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 7,138 m3
5.5.2.Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 4,283 m3
5.5.3.Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -35,69 m2
5.5.4.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 15 cm-35,69 m2
5.4.5. Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -35,69 m2
5.4.6.Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko -35,69 m2
5.4.7.Warstwy wyrównawcze pod posadzki – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm -35,69 m2
5.4.8.Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 11,78 m2
5.4.9.Analogia ułożenie paneli podłogowych -23,91 m2
5.6.Ściany wewnętrzne i działowe
5.6.1.Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2- 82,42 m2
5.6.2.Tynki na ścianach wewnętrznych- 82,42 m2
5.6.3.Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie grubości 3 mm-82,42m2
5.6.4.Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnetrznych ścian -82,42m2
5.6.5.Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości ½ cegły- 24,385 m2
5.6.6. Tynki (gładzie)jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie grubości 3 mm-97,54 m2
5.6.7.Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną -29,25m2
5.6.8.Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian , dla drzwi wewnątrzlokalowych –szt.2
5.6.9.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe , fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60 m2 -4,1 m2
5.7.Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych
5.7.1.Rozdzielnia – 1 kpl
5.7.2.Oprzewodowanie -1 kpl
5.7.3.Biały montaż
-montaż opraw- 6 kpl
-montaż gniazd- 6 szt.
-montaż włączników-6 szt.
5.8.Instalacja centralnego ogrzewania
5.8.1.Dostawa kotła grzewczego na pellet 11 KW do 120 m2 pu i montaż- 1 kpl
5.8.2.Montaż rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm z rur PE-Xc- 32m
5.8.3.Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm otulinami -32 m
5.8.4.Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15,20 i 28 mm w budynkach mieszkalnych-płukanie instalacji , czynnośći przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby -32 m
5.8.5.Montaż rozdzielaczy 9-obwodowych do centralnego ogrzewania – 1 kpl
5.8.6.Zawory do regulacji c.o.skośne o średnicy nominalnej 15 mm-5 szt.
5.8.7.Zawory do regulacji c.o.grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm-5 szt.
5.8.8.Zawory Herz300 prosty 2-r -5 szt.
5.8.9.Głowica termostatyczna -5 szt.
5.8.10.Grzejniki łazienkowe-1 szt.
5.8.11.Grzejniki stalowe jednopłytowe CV 21s/600/800-4 kpl
5.8.12.Próba instalacji c.o.na gorąco z dokonaniem regulacji- 5 urządzeń
5.9.Urządzenia kotłowni
5.9.1.Naczynie wzbiorcze V40l-1 kpl
5.9.2.Zawór bezpieczeństwa 15 mm SYR 1915- 1 szt.
5.9.3.Pompa obiegowa -2 szt.
5.10.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.10.1.Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m- 4 m3
5.10.2.Rurociąg z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m
5.10.3.Rurociąg z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m
5.10.4.Rurociąg z PCW o średnicy 50 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 4 m
5.10.5.Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową – 1 szt.
5.10.6.Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o srednicy 50 mmłązcone metodą wciskową- 1 podejście
5.10.7.Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych – 1 kpl
5.10.8.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- 1 szt.
5.10.9.Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -4 szt.
5.11.Wewnętrzna instalacja wodociągowa
5.11.1.Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych- -11 m
5.11.2.Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65 mm w budynkach mieszkalnych – 11 m
5.11.3.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 18 mm- 1 szt.
5.11.4.Zawory kulowe -2 szt.
5.11.5.Zawory czerpalne o średnict nominalnej 15 mm- 1 szt.
5.11.6.Zawory przelotowe do pluczki – 1 szt.
5.11.7.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm – 1 szt.
5.11.8.Urządzenia do podgrzewania wody – 1 kpl
5.12.Przyłącze wodociągowe
5.12.1. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3- 36 m3
5.12.2.Nasady rurowe( opaski)montowane na istniejących rurociągach o średnicy 80 mm- 1 szt.
5.12.3.Zasuwy typu E kielichowo-kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane na rurociągach PCV i PE- 1 kpl
5.12.4.Poz.zast.podsypka +obsypka pod rurę przyłącza wodociągowego – 5,1 m3
5.12.5.Montaż ruociągów z rur polietylenowych PE PEHD o średnicy zewnętrznej 40x2,4 cm – 12 m
5.12.6.Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 15 mm w budynkach mieszkalnych – 12m
5.12.7.Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku z przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km – bez transportu urobku, zasypanie wykopów – 36 m3
5.12.8.Montaż zestawu wodomierzowego w budynku
5.13.Przyłacze kanalizacyjne ze studnią
5.13..1.Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3- 40 m3
5.13.2.Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku z przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km – bez transportu urobku, zasypanie wykopów – 40 m3
5.13.3.Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową – 15 m
5.13.4.Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10 cm -7,5 m2
5.13.5.Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m- 1 studnia
5.13.6. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – za każde 0,5 m różnicy głębokości studni – 0,5 m -1
5.14. Przydomowa oczyszcalnia ścieków
5.14.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – 1 kpl

5.15. ZAKRES ROBÓT
5.15.1. Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót ( przedmiot zamówienia nie posiada dokumentacji projektowej). Załączone przedmiary robót określają zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową na w/w zakres robót budowlanych. Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego . Ceny będą uważane za zryczałtowane, nie będą podlegać żadnym zmianom ani negocjacjom.
Świetlica powstanie w istniejącym budynku gospodarczym poprzez zmanę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji.
Świetlica wykorzystywana będzie na cele społeczne , do różnego rodzaju imprez kulturalnych, rekreacyjnych przez mieszkańców gminy.
5.15.2.W przypadku użycia w SIWZ, przedmiarze lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w przedmiarach towarzyszy wyraz „lub równoważny”.
5.15.3.W przypadku, gdy w SIWZ, przedmiarze lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5.15.4.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych.
5.15.5.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
5.15.6. Roboty muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ( współczynniki przenikania ciepła obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.)
5.15.7. Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze robót.
5.15.8.Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej.
5.15.9.Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

- 74A
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Giby
- 74A
Giby 16-506
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in