DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO I GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą (materiał + transport) kruszywa drogowego oraz gruzu pokruszonego betonowo-ceglanego na drogi gminne na terenie gminy Łopiennik Górny, z rozładunkiem bez względu na lokalizację.
Zamówienie obejmuje dwie części: w następujących ilościach i frakcjach:
Część I zamówienia:
Kruszywo drogowe, dolomitowe, naturalne łamane ze skał – kliniec o frakcji 4 – 31,5 mm. w ilości 1100 ton . Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia o 10 % w zależności od zaoferowanej ceny.
Zgodność z Polską Normą PN-EN-13043 (Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu) lub równoważną (przenoszącą normy europejskie, normy innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie). Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu deklarację zgodności z kopalni kruszyw na każdorazową dostawę pod rygorem odmowy odbioru dostawy. Ponadto na każdorazową dostawę Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty WZ z kopalni, na którym musi być podany rodzaj materiału, tonaż, data i nr rej. samochodu odbierającego oraz odbiorca.
W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczonego kruszywa, przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem wykonawcy pobiorą próbę z budzącego wątpliwości składu i skierują na badania kontrolne do oddalonego nie więcej niż 70 km od siedziby Zamawiającego laboratorium, które wykona badania zgodności z w/w normą. Koszt badań pokryje: Zamawiający - w przypadku gdy kruszywo spełnia zakładaną normę, Wykonawca - jeśli kruszywo nie spełnia warunków stawianych przez normę.
W przypadku dostarczenia wadliwego kruszywa Dostawca jest zobowiązany do jego niezwłocznego usunięcia na własny koszt, nie później niż w terminie siedmiu dni liczonych od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie, chyba, że strony inaczej postanowią.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wadliwe kruszywo, jeżeli Dostawca nie usunie ich samodzielnie w terminie określonym w § 4 ust.9 umowy, Poniesionymi kosztami Zamawiający obciąży Dostawcę.
Część II zamówienia:
Gruz pokruszony betonowo-ceglany o frakcji nie mniej niż 20 mm nie więcej niż 55 mm w ilości 910 ton. Dostarczony materiał nie może zawierać złomu, szkła, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.
Z uwagi na miejsce dostaw (drogi polne) wielkość poszczególnych składów (transportów gruzu) nie powinna przekraczać 20 ton.
Zamawiający przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia o 10 % w zależności od zaoferowanej ceny.
2. Dostawa materiałów objętych zamówieniem odbędzie się w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie Gminy Łopiennik Górny.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom norm i warunków technicznych stosowanych dla kruszyw drogowych.
4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczanego towaru atest lub świadectwo jakości, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z obowiązującą normą.
5. Wybrane partie materiału zostaną skierowane na ważenie kontrolne bez uprzedzenia Wykonawcy.
6. Wraz z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dowodów dostawy (np. WZ) określających wagę dostarczonego towaru. Brak dostarczenia w/w dokumentu daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym (e-mail lub faxem) zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego – czas realizacji 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Łopiennik Nadrzeczny 3A
Łopiennik Górny 22-351
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Łopiennik Górny
Łopiennik Nadrzeczny 3A
Łopiennik Górny 22-351
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in