Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-Zasań-Glichów wraz ze studzienką wodomierzową.

» Notice description

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Lipni-Zasań-Glichów wraz ze studzienką wodomierzową.
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi wykonanie poniższych robót budowlanych:

Zakres robót:
• Sieć wodociągowa - roboty ziemne,
• Sieć wodociągowa - roboty montażowe
• Sieć wodociągowa - armatura
• Sieć wodociągowa - próby szczelności, dezynfekcja
• Sieć wodociągowa -oznakowanie trasy wodociągu

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – (skład: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna, Zaświadczenie, Przedmiar robót dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-Zasań-Glichów wraz ze studzienką wodomierzową wraz z uwzględnieniem dokonanych aktualizacji tych dokumentów).
3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- załącznikiem nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – (skład: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna, Zaświadczenie, Przedmiar robót dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-Zasań-Glichów wraz ze studzienką wodomierzową wraz z uwzględnieniem dokonanych aktualizacji tych dokumentów),
- z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.
4. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych robót oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren.
5. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i ST, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość projektu budowlanego, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji technicznej i ST w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ, który będzie w swej treści zawierał podanie: nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
7. Ponadto dla urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności z przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji technicznej.
8. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników/ urządzeń lub materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego urządzenia lub materiału równoważnego. W szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
9. Mając na uwadze treść art. 30b ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć
w ofercie.
10. Jeżeli do oferty wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju urządzeń/materiałów.
11. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takie jak: roboty wod-kan, operowanie urządzeń i sprzętu, kwalifikowane jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

Wiśniowa 441
Wiśniowa 32-412
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
Wiśniowa 441
Wiśniowa 32-412
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in