dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nr 8 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nr 8 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie, o mocy elektrycznej 49 kW ( +/-1 kW).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie koncepcji instalacji i przedstawienie jej Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy;
Wykonanie dokumentacji technicznej - projektu wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym m.in. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie opracowania zawierającego obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu uwzględniająca możliwość instalacji fotowoltaicznej z uwagi na obciążenia wiatrem, śniegiem i ciężarem własnym konstrukcji wraz z obliczeniami statycznymi. Ekspertyza musi zostać sporządza przez osobę do tego uprawnioną w myśl ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Wykonawca przekaże zamawiającemu opracowanie w terminie 2 tygodni od zatwierdzenia przez Zamawiającego przedstawionej koncepcji projektu;
Instalowanie kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych, a w tym m.in.:
montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
instalowanie instalacji fotowoltaicznej,
montaż i konfigurację inwertera/ów fotowoltaicznych,
instalowanie okablowania oraz wymaganych zabezpieczeń, w tym instalacji odgromowej;
montaż i konfiguracja systemów monitorowania instalacji PV;
uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń z operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej wraz z włączeniem do sieci operatora;
uruchomienie monitoringu instalacji;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
prace i czynności nie wymienione ale konieczne do wykonania, uruchomienia i włączenia do sieci operatora instalacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Służba Ochrony Państwa
Podchorążych 38
Warszawa 00-463
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in