Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Karnkowo 86, działka nr ew. 2137/4, gmina Lipno, pow. lipnowski

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na ,,Przebudowie budynku mieszkalnego w miejscowości Karnkowo 86, działka nr ew. 2137/4, gmina Lipno, pow. lipnowski”
2) Zakres prac obejmuje m.in.:
 roboty rozbiórkowe;
 wykonanie posadzek na gruncie;
 wykonanie utwardzenia części terenu z kostki betonowej;
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 roboty parkieciarskie;
 wykonanie pokryć ściennych i podłogowych z płytek;
 roboty wykończeniowe, malarskie;
 roboty instalacyjne w zakresie: centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji. roboty demontażowe,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zakres robót do wykonania i będących przedmiotem zamówienia w niniejszym zamówieniu został określony w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar robót), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ,
Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w projekcie budowlanym.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wymagane warunki rękojmi: Na całość przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga min. 5 lat rękojmi. Wydłużenie okresu rękojmi stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Wykonawca może udzielić dłuższej rękojmi wówczas uzyska dodatkowe punkty.
3) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wystąpienie na materiały musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
4) Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi wykonawca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Leśna 5
Skrwilno 87-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5
Skrwilno 87-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in