Naprawa dróg gruntowych oraz ścinka poboczy i odmulanie rowów przydrożnych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2021 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa dróg gruntowych oraz ścinka poboczy i odmulanie rowów przydrożnych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2021 r.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) CZĘŚĆ I – Naprawa dróg gruntowych.
Zakres rzeczowy obejmuje profilowanie mechaniczne dróg gruntowych i wykonanie nawierzchni żwirowych, tłuczniowych i z gruzu betonowego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem oraz powierzchniowe odwodnienie wskazanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z powierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ.

Przedmiar robót:
Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość jedn.
1 2 3 4
NAWIERZCHNIA
1 Wykonanie robót ziemnych z odwozem na 2 km m³ 10,00
2 Profilowanie dróg z zagęszczeniem km 30,00
3 Profilowanie dróg km 5,00
4 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 7 cm m2 2 800,00
5 Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm m2 660,00
6 Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego o grubości 10 cm m2 1 100,00


UWAGA: Odcinki dróg gruntowych, których będą dotyczyły sukcesywne zlecenia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wynosić będą od 0,4 km do 3 km.

2) Część 2 zamówienia: ścinanie poboczy oraz odmulanie rowów przydrożnych.
Zakres rzeczowy obejmuje ścinkę poboczy gruntowych oraz odmulanie rowów przodrożnych wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Powierzchniowe odwodnienie wskazanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegać będzie na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z powierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1b i 1c do niniejszej SIWZ.

Przedmiar robót:
Lp Wyszczególnienie prac Jedn. Ilość jedn.
1 2 3 4
NAWIERZCHNIA
1. Ścinanie poboczy o szerokości śr 1,5 m
(dotyczy poboczy przy drogach gruntowych i bitumicznych) mb 40 000,00
2. Odmulanie rowów przydrożnych o szer. w dnie 0,4 m wraz z profilowaniem skarp o pochyleniu 1:1 – 1:1,5 i zamuleniu od 0,2-0,4 m. mb 3 000,00
3. Ścinanie poboczy o szerokości śr 1,5 m wraz z odmulaniem rowów przydrożnych o szer. w dnie 0,4 m wraz z profilowaniem skarp o pochyleniu 1:1 – 1:1,5 i zamuleniu od 0,2-0,4 m. mb 3 000,00

2. Czas przystąpienia do realizacji robót ustala się na:
1) w trybie nagłym/awaryjnym do 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego, fax, e-mail w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu
2) w trybie zwykłym do 5 dni zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ile nie zostanie określony inny termin. (zgodnie z ofertą)
3. Wykonawca powinien dysponować: telefonem stacjonarnym i tel. komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą - osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności w trybie awaryjnym – wskazaną do kontaktów w umowie.
4. Wymagania szczegółowe stawiane Wykonawcy a związane z przedmiotem zamówienia:
1) wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych samochodem samowyładowczym w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usług w przeddzień ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym samochodem oraz do posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu.
2) wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
5) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
6) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
8) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 3-ce, z tym że okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie ścinki poboczy wynosi 12 m-cy.
9) Zamówienie podzielono na 2 części i dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in