Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Trzebownisko w 2021 roku

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (w tym załadunek, ważenie, transport i rozładunek), kruszywa drogowego, innego niż wapienne i innego niż dolomit, np. piaskowiec, bazalt, granit do remontów nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Trzebownisko. Wbudowany materiał winien być nie zwietrzelinowy nadający się na warstwę mrozoodporną.
2) Przewidywana ilość kruszywa o frakcji 31,5 – 63 mm (tłuczeń) wynosi 275 ton oraz o frakcji 4 – 31,5 mm (kliniec sortowany) wynosi 2275 ton, łącznie 2550 t
3) Przedmiotowy kamień (tłuczeń/kliniec), musi spełniać wymagania przedstawione w PN-EN 13242+A1:2010 i PN-EN 1097-6:2013-11 (wskaźnik mrozoodporności nasiąkliwość nie przekraczająca 1% gwarantująca mrozoodporność kruszywa) oraz musi być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie drogowym (deklaracja zgodności)
4) Dostawa kamienia odbywać się będzie na miejsce składowania w poszczególnych sołectwach w Gminie Trzebownisko (drogi lub place), wskazane przez Zamawiającego, tj. Jasionka, Łąka, Łukawiec, Stobierna, Tajęcina, Nowa Wieś, Trzebownisko, Wólka Podleśna, Zaczernie i Terliczka.
5) Do każdej partii dostarczonego kamienia (tłucznia/klińca) Wykonawca będzie zobowiązany załączyć: każdorazowe potwierdzenie wagowe (od producenta) dostarczonego kruszywa, a na żądanie Zamawiającego Deklarację właściwości użytkowych z w/w normą.
6) Każda dostawa kruszywa (rodzaj, ilość kamienia oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostarczonego kruszywa (na terenie Gminy Trzebownisko) i kontroli jego jakości.
8) W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi, z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo do wyboru laboratorium, w którym odbędzie się badanie kruszywa.
9) W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa (na koszt wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3-ech dni, od dnia w którym dana okoliczność zaistniała.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy rodzajami określonego przedmiotu zamówienia, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym oraz w późniejszej umowie.
11) Na każdy kurs dostarczonego kruszywa, Wykonawca wystawi dowód dostawy, w którym określona będzie ilość i rodzaj kruszywa. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Zamawiającego lub sołtysa danej miejscowości i przekazany do siedziby Zamawiającego.
12) Rozliczenie za dostarczone kruszywo będzie dokonywane fakturami czesiowymi wystawionymi 1 raz w miesiącu na podstawie ilości kruszywa faktycznie dostarczonego i odebranego.
13) dostawa kamienia odbywać się będzie sukcesywnie od podpisania umowy do 30.11.2021r. lub do wyczerpania przewidywanej ilości w partiach miesięcznych w ilości minimum 350t, wg telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego lub droga mailową w terminie do 4 dni roboczych.

Uwaga:
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia orzeczenia o jakości kruszywa przeznaczonego do robót drogowych (piaskowiec, bazalt, granit), kruszywo musi spełniać normy: PN-EN 13242+A1:2010 i PN-EN 1097-6:2013-11 (wskaźnik mrozoodporności nasiąkliwość nie przekraczająca 1% gwarantująca mrozoodporność kruszywa) oraz musi być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracja właściwości użytkowych)
Wymóg zatrudnienia na umowę o prace
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy – załącznik do SIWZ
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

Trzebownisko 976
Trzebownisko 36-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
Trzebownisko 36-001
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in