Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
1) Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie majątkowe, obejmujące następujące pakiety:
Pakiet nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Pakiet nr 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.
2) Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące następujące pakiety:
Pakiet nr 1 – ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) – Autocasco.
Pakiet nr 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Pakiet nr 3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
3) Zadanie nr 3 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 11:00


» Location

Jabłoniowa 55
Gdańsk 80-180
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Jabłoniowa 55
Gdańsk 80-180
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in