Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku

» Notice description

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku, w tym m.in.:
1) projektu budowlanego,
2) projektu zamiennego do projektu „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” (załącznik nr 11) w zakresie dostosowania włączenia północnego odcinka drogi dojazdowej łączącej się z drogą na terenie parku w rejonie przepompowni i kwiaciarni (szacowana długość odcinka drogi podlegającego modyfikacji to ok. 15m),
3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych do realizacji zamówienia,
4) uzyskanie pozwolenia na budowę,
5) sporządzenie projektów wykonawczych (technicznych),
6) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
7) wykonanie na podstawie ww. dokumentów i pozwoleń robót budowlanych,
8) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń,
9) wykonanie wycinek, nasadzeń oraz pielęgnacji zieleni parkowej,
10) oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od istotnych wad i usterek,
11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020.1333) lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w zależności od warunków uzyskanych przez Wykonawcę pozwoleń lub zgłoszeń robót budowlanych),
12) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych przez wykonawcę urządzeń wszelkich przeglądów, konserwacji oraz ewentualnych napraw.
2. Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach zadania obejmuje m.in.:
1) przygotowanie terenu budowy:
 oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy,
 przygotowanie zaplecza placu budowy,
 rozbiórka elementów betonowych i murowanych (ok. 63 m3),
 zdjęcie warstwy humusu pod nawierzchnie i obiekty;
2) wykonanie nawierzchni:
 droga dojazdowa, przebudowa i modernizacja (ok. 430 m2),
 droga dojazdowa, budowa (ok. 76 m2),
 parkingi, przebudowa (ok. 300 m2),
 wewnętrzne piesze ścieżki parkowe, budowa i modernizacja (ok. 2.375 m2),
 drogi wewnętrznej (ok. 1.075 m2);
 parkowe place rekreacyjne, budowa (ok. 1.570 m2),
 nawierzchnia piaskowa placu do zabaw dla dzieci, budowa (ok. 574 m2),
 nawierzchnia bezpieczna placu do zabaw, budowa (ok. 86 m2);
3) wykonanie lub dostarczenie, montaż i posadowienie obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych:
 trejaży parkowych – 2 szt. o łącznej powierzchni ok. 154 m2,
 stojaków rowerowych typu 3x barierka – 2 szt.,
 ławek parkowych – 23 szt.,
 elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw – 2 zestawy elementów,
 tablice informacyjne – 3 szt.,
 śmietników – 7 szt.;
4) instalacje:
 sieci uzbrojenia terenu – elektroenergetyczne, teleinformatyczne – ok. 1.255 mb,
 latarnie parkowe, LED – 60 szt.,
 monitoring terenu parku – 1 kpl.;
5) zagospodarowanie zieleni:
 wycinka drzew, usunięcie pni i karp kolidujących planowanym zagospodarowaniem, wywóz dłużyc, gałęzi i karp – ok. 68 szt.,
 nasadzenia wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat – ok. 67 szt.,
 nasadzenie bylin i roślin okrywowych – ok. 271 m2,
 nasadzenia krzewów i żywopłotów – ok. 295 m2,
 zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie wykonywane z podnośnika,
3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
1) Program funkcjonalno-użytkowy „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku”; Opracowanie: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz, Szczecin, styczeń 2019 r. – załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Program funkcjonalno-użytkowy parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku. Katalog referencyjnych obiektów małej architektury i urządzeń; Opracowanie: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz, Szczecin, styczeń 2019 r. – załącznik nr 9 do SIWZ.
3) Program funkcjonalno-użytkowy parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku. Informacja dotycząca wpływu realizacji projektu na środowisko; Opracowanie: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz, Szczecin, styczeń 2019 r. – załącznik nr 10 do SIWZ.
4) Projekt budowlany „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” – Załącznik nr 11 do SIWZ
4. W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 8 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Dla istniejącej drogi wewnętrznej należy wykonać rozbiórkę nawierzchni i obrzeży, korytowanie, naprawę i uzupełnienie podbudowy z kamienia łamanego oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej rzędowej 14 cm. Parametry drogi jak dla drogi dojazdowej (przeznaczonej dla ruchu pieszo-jezdnego). Szacowana powierzchnia drogi wewnętrznej to ok. 1.075m2.
2) Kostkę betonową z rozbiórki drogi wewnętrznej należy: oczyścić, ułożyć na europaletach, przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się w odległości nie większej niż 5km od terenu budowy oraz rozładować.
3) Prawidłowa powierzchnia wewnętrznych pieszych ścieżek parkowych (budowa i modernizacja) wynosi ok. 2.375 m2.
4) Prawidłowa powierzchnia placów rekreacyjnych (budowa) wynosi ok. 1.570 m2.
5) Monitoring terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) (załącznik nr 8 do SIWZ). Na terenie parku miejskiego należy zainstalować rejestrator i do niego sprowadzić sygnał z kamer. Minimalne wymagania to liczba efektywnych pikseli 2560x1944, Czułość przy F1.2 AGC ON 0,01lx, elektroniczna migawka, AGC, BLC, praca dzień/noc IRC, oświetlacz zasięg ok. 80m, obiektyw ok. 3,6mm, kąt widzenia ok. 80o, klasa szczelności IP67.
6) Zamawiający dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwiązań zaproponowanych w PFU spowodowane szczególnymi warunkami terenowymi, uzyskanymi uzgodnieniami, poprawą warunków eksploatacji projektowanego obiektu itp. – niedopuszczalne jest jednak odstępstwo od ogólnej koncepcji określonej w PFU. Na odstępstwa wymagana jest bezwzględnie zgoda Zamawiającego. Dopuszcza się podział dokumentacji projektowej na części i uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń lub zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych sukcesywnie.
7) Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, odstępstwo w granicach 10% od wielkości przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, w tym wymiarów ilości i liczb poszczególnych elementów pod warunkiem zachowania zakładanych lub korzystniejszych parametrów użytkowych.
8) Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
a) stały dostęp do cmentarza komunalnego dla konduktów pogrzebowych,
b) dostęp dla obsługi przepompowni ścieków,
c) stały dostęp do posesji obsługiwanych przez ciągi komunikacyjne w obrębie parku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Niepodległości 20
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in