Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejacej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle”.
Prace obejmują przebudowę istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowę nowego budynku przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W przebudowywanym obiekcie istniejącej remizy na świetlicę należy wykonać nowy węzeł sanitarny, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu, nowe instalacje wewnętrzne, instalację AV. Nowo zaprojektowany budynek OSP jest usytuowany przy istniejącej remizie (świetlicy) na terenie działki nr 117 w obrębie Redło. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać rozbiórki nieużytkowanego kanału naprawczego. W budynku remizy zaprojektowano pomieszczenie garażowe na wóz bojowy, pomieszczenie pomocnicze oraz gospodarcze z węzłem sanitarnym. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz projekt budowlano wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załączona do SIWZ dokumentacja obejmuje dwa zadania tj.: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę oraz budowę budynku remizy OSP w Redle, w związku z czym obowiązkiem wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu prac w celu wykonania rzetelnej wyceny oferty. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, załączone do opisu przedmiotu zamówienia przedmiary robót nie stanowią podstawy wyceny, służą jedynie pomocniczo do opracowania przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

Osina 62
Osina 72-221
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Osina
Osina 62
Osina 72-221
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in