Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę wiejską

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę wiejską na działce nr 233/1. Zakres prac dokumentacji projektowej:
1) roboty termomodernizacyjne;
2) roboty remontowe i wykończeniowe;
3) roboty przy instalacji C.O.;
4) roboty przy instalacji elektrycznej.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i nie służy Wykonawcy do skalkulowania ceny oferty.
3. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej czy przetargowej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
4. Kosztorys ofertowy sporządzony na wzór przedmiaru robót dostarczy tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Kosztorys należy dostarczyć do dnia podpisania umowy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć do dnia podpisania umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram należy sporządzić na podstawie załącznika nr 12 do SIWZ.

6. Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę wiejską należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę,
3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne,
4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot,
5) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,
6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.),
7) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia,
8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów,
9) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot,
10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy,
11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ.

7. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.
8. W razie takiej konieczności, przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy.
9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami.
10. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
11. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku pierwszym oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp.
12. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy.
13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
14. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać.
15. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.
16. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego.
17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg.
18. Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy m.in. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
19. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót, tak aby monitorować stan wykonywania robót. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiającemu na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.
20. Mogące występować w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
21. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
22. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
23. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
24. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, na okres zależny od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie realizacji zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności:
 robót ogólnobudowlanych;
 instalacji sanitarnych;
 instalacji elektrycznych;
na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), za wyjątkiem:
 osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie,
 osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location


Chrostkowo 87-602
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Chrostkowo

Chrostkowo 87-602
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in