Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół oraz w budynku LO przy ulicy 3 Maja 42 w Czerwionce-Leszczynach.
2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.:
Budynek główny Zespołu Szkół (a-t):
a) demontaż przyborów i urządzeń w sanitariatach,
b) rozbiórka istniejących podejść żeliwnych do wszystkich przyborów i urządzeń z rozbiórką okładzin ściennych z płytek,
c) rozbiórka istniejących pionów żeliwnych z rozbiórką okładzin ściennych z płytek,
d) rozbiórka istniejących posadzek dla potrzeb wymiany poziomów kanalizacyjnych,
e) rozbiórka istniejących poziomów kanalizacyjnych żeliwnych podposadzkowych (kolektory K1 i K2),
f) rozbiórka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej i trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany przykanalika 2x5mb - kolektor K3,
g) wywóz gruzu, składowanie i utylizacja na wysypisku śmieci,
h) wykonanie pionów PCV łączonych uszczelki oraz podejść PCV do wszystkich przyborów i urządzeń,
i) wykonanie poziomów z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ200x5,9mm z uszczelką w kanale podposadzkowo (kolektory K1 i K2),
j) wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ200x5,9mm z uszczelką w wykopie (kolektor K3),
k) wykonanie odpowietrzenia pionów z wyprowadzeniem rur wywiewnych dn 160 ponad dach,
l) wykonanie włączenia do istniejącej studni inspekcyjnej,
m) wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji zbiorczej,
n) wykonanie prób szczelności i badań wykonanej instalacji kanalizacyjnej,
o) odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,
p) rozbiórka płyt kanału kolektora K1,
q) wykonanie stropu żelbetowego kanału kolektora,
r) wykonanie i odtworzenie podłóg i posadzek w miejscach wykonywanych poziomów,
s) wykonanie i odtworzenie okładzin ściennych w wykonywanych pionów i podejść,
t) ponowny montaż zdemontowanych przyborów i urządzeń w sanitariatach,
Budynek LO Zespołu Szkół (u-nn)

u) demontaż przyborów i urządzeń w sanitariatach,
v) rozbiórka istniejących podejść żeliwnych do wszystkich przyborów i urządzeń z rozbiórką okładzin ściennych z płytek,
w) rozbiórka istniejących pionów żeliwnych z rozbiórką okładzin ściennych z płytek,
x) rozbiórka istniejących posadzek dla potrzeb wymiany poziomów kanalizacyjnych,
y) rozbiórka istniejących poziomów kanalizacyjnych żeliwnych podposadzkowych,
z) rozbiórka nawierzchni z trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany przykanalika i osadnika wybieralnego,
aa) pompowanie treści istniejącego osadnika z jego dezynfekcją,
bb) rozbiórka istniejącego osadnika murowanego z cegły,
cc) wywóz gruzu, składowanie i utylizacja na wysypisku śmieci,
dd) wykonanie pionów PCV łączonych uszczelki oraz podejść PCV do wszystkich przyborów i urządzeń,
ee) wykonanie poziomów z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ160x4,7mm z uszczelką w kanale podposadzkowo,
ff) wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ160x4,7mm z uszczelką w wykopie,
gg) zakup, dostawa i montaż wykopie prefabrykowanego osadnika wybieralnego o pojemności 10m3, pełniącego funkcję zbiornika przepływowego,
hh) montaż studni inspekcyjnej dn425,
ii) wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji zbiorczej,
jj) wykonanie prób szczelności i badań wykonanej instalacji kanalizacyjnej,
kk) odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów,
ll) wykonanie i odtworzenie podłóg i posadzek w miejscach wykonywanych poziomów,
mm) wykonanie i odtworzenie okładzin ściennych w wykonywanych pionów i podejść,
nn) ponowny montaż zdemontowanych przyborów i urządzeń w sanitariatach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8 do SIWZ, w skład której wchodzą:
 Strona tytułowa dokumentacji projektowej,
 Projekt budowlano-wykonawczy,
 Przedmiar robót,
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania uczniów oraz pracowników szkoły na jej terenie. W każdym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć teren robót.
W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać szczegółowe terminy i zakres prowadzenia robót z Zamawiającym, a także uwzględnić specyfikę obiektu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 10:30


» Location

ul. 3 Maja 42
Czerwionka-Leszczyny 44-230
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zespół Szkół
ul. 3 Maja 42
Czerwionka-Leszczyny 44-230
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in