Przebudowa ul. Polnej w Otrębusach na odc. od ul. Sadowej do ul. Dunina

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Polnej w Otrębusach na odc. od ul. Sadowej do ul. Dunina
Gmina Brwinów aplikowała o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w załączniku nr 7, normami branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie, a w szczególności:
1) przebudowa:
a) jezdni o szerokości 5,5m- pełna konstrukcja,
b) zjazdów indywidualnych (kostka betonowa Behaton),
c) zjazdów na drogi wewnętrzne,
2) budowa:
a) chodnika - szerokość 2,0 m (kostka betonowa bezfazowa Holland),
b) kanału deszczowego oraz zbiornika retencyjno - rozsączającego złożonego z zespołu trzech studni chłonnych połączonych rurami drenarskimi,
c) zatoki postojowej wykonanej z krat parkingowych ażurowych,
d) progu zwalniającego.
3) wykonanie oznakowania:
a) pionowego- folia II generacji,
b) poziomego masą chemoutwardzalną grubowarstwową o zwiększonej zawartości kruszyw uszorstniających.
4) Wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 2 kpl.
5) Zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót.
6) Wszystkie inne roboty określone w dokumentacji projektowej, normach branżowych, oraz
wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie.
7) Badania materiałów, na które nie ustanowiono PN, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu
przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące
załączniki do protokołów częściowego odbioru robót.

3. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia - układanie masy bitumicznej.
4. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.3,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.
5. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:
a) o których mowa w ust. 4,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę, o ile kadra pracownicza nie będzie wystarczająca do wykonania zamówienia.
8. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 4 skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.
9. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust.3-8 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową.
10. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
11. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących prace, o których mowa w ust.4 przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 3-8 a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

12. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 60-miesięcznej rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in