„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobryszyce”, Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryszyce” - w formule zaprojektuj i wybuduj

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobryszyce - w formule zaprojektuj i wybuduj.
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne na danej nieruchomości,
2) uzyskanie pisemnej zgody właściciela danej nieruchomości zatwierdzającej lokalizację wszystkich elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków (w szczególności lokalizację kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki z budynku do oczyszczalni, lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków, lokalizację studni chłonnej, itp.),
3) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego,
4) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dokumentów, zezwalających na realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
5) uzyskanie pisemnej zgody właścicieli danej nieruchomości na wdrożenie do realizacji opracowanego projektu budowlano – wykonawczego (w szczególności ustalenie harmonogramu robót),
6) budowa kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków,
7) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
8) przeprowadzenie prób końcowych wybudowanych oczyszczalni ścieków, w tym rozruchu technologicznego i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi,
9) indywidualne przeszkolenie każdego z użytkowników z zakresu obsługi wybudowanej oczyszczalni ścieków wraz z przekazaniem użytkownikom szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji,
10) wykonanie badań ścieków oczyszczonych w wybudowanych oczyszczalniach (minimum 10% lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego). Badania muszą być zlecone do laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację,
11) po zakończeniu realizacji inwestycji, opracowanie raportu porealizacyjnego inwestycji, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków,
12) w okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Przeprowadzony przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga aby zaprojektowana i wybudowana oczyszczalnia ścieków była oznakowana znakiem CE oraz spełniała wymagania określone w normie PN-EN 12566-3+A2:2013.
W ramach przedmiotu zamówienia planuje się realizację:
- 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości dobowej 0,75 m3/d – do obsługi 1 – 5 osób – Typ I;
- 5 przydomowych oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości dobowej 1,30 m3/d do obsługi 6 – 10 osób – Typ II.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania.

Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego powyżej (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a niezbędnych do wykonania ze względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne poszczególnych elementów przydomowych oczyszczalni ścieków, określa Program Funkcjonalno - Użytkowy – Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w zakresie zapisów pomiędzy Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
1) Wzór Umowy;
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w PFU, pod warunkiem zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, będącym załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń. Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych
(zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w PFU.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dobryszyce
ul. Wolności 8
Dobryszyce 97-505
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in