Dostawa subskrypcji pakietu biurowego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji pakietu biurowego, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
2. Dostawa subskrypcji oprogramowania biurowego oraz licencji rocznej na pakiet oprogramowania:
a) Microsoft 365 Business Standard CSP w ilości 355 szt.,
b) Microsoft Exchange Online Plan 1 CSP w ilości 35 szt.,
lub rozwiązanie równoważne. Pod pojęciem „rozwiązanie równoważne” Zamawiający rozumie oprogramowanie w pełni obsługujące wszystkie istniejące pliki i dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania MS Office 365 Business Premium bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla oprogramowania pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje multimedialne, bazy danych, itp.) w pełni kompatybilne wraz z oferowanym systemem operacyjnym.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.
4. Pakiet biurowy równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
4.1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
4.2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
4.3 Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247),
c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4.4 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.
4.5 W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
4.6 Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
4.7 Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a) edytor tekstów,
b) arkusz kalkulacyjny,
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
4.8 Edytor tekstów musi umożliwiać:
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
b) wstawianie oraz formatowanie tabel,
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
f) automatyczne tworzenie spisów treści,
g) formatowanie nagłówków i stopek stron,
h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),
k) wydruk dokumentów,
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem,
p) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
4.9 Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a) tworzenie raportów tabelarycznych,
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
g) wyszukiwanie i zamianę danych,
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
4.10 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
b) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
c) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
d) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
e) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
f) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
g) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
h) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
i) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
j) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
k) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,
l) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013.
4.11 Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,
b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,
c) edycję poszczególnych stron materiałów,
d) podział treści na kolumny,
e) umieszczanie elementów graficznych,
f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,
g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,
h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,
i) wydruk publikacji,
j) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
4.12 Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
h) mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i) zarządzanie kalendarzem,
j) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
k) przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m) zarządzanie listą zadań,
n) zlecanie zadań innym użytkownikom,
o) zarządzanie listą kontaktów,
p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,
s) możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.
5. Zamawiający uprawniony będzie do żądania rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, na warunkach określonych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ. Prawo opcji obejmuje do 16 % przedmiotu zamówienia (po cenach nie wyższych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie) i obejmuje dostawy subskrypcji:
a) Microsoft 365 Business Standard CSP w ilości do 50 szt.,
b) Microsoft Exchange Online Plan 1 CSP w ilości do 10 szt.
lub rozwiązanie równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

Barbary 21A
Katowice 40-053
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Zarząd Transportu Metropolitalnego
Barbary 21A
Katowice 40-053
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in