Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2021r. z podziałem na 2 części

» Notice description

1. Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2021r. z podziałem na 2 części”

CPV 60 11 20 00 –6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2. Zakres zamówienia:
1) Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia:

Część zamówienia nr 1:
Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg -6Mg) wraz z kierowcą –przyjęto 1 500 godzin, usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m3 wraz z operatorem –przyjęto 180 godzin, -miejsce podstawienia: baza RDW we Włocławku, ul. Mielęcińska 13,
Część zamówienia nr 2:
Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg -6Mg) wraz z kierowcą -przyjęto 800 godzin, usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m3 wraz z operatorem –przyjęto 100 godzin, -miejsce podstawienia: baza RDW w Rumiankowie k/Lipna,

2) Zakres usług drogowego transportu towarów na potrzeby RDW określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 13 do SIWZ.
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.
3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zdeklarowanym przez Wykonawcę czasie przystąpienia do realizacji zgłoszenia. Czas przystąpienia do realizacji zgłoszenia wynosić będzie max….. godzin/y. Po zrealizowaniu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek poinformować telefonicznie uprawnionych pracowników Zamawiającego o zrealizowaniu zgłoszenia. W następnym dniu roboczym po zrealizowaniu zgłoszenia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia do uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, który przekazał telefoniczne zgłoszenie kartę pracy z wyszczególnioną ilością godzin danej jednostki sprzętu wg. pozycji w kosztorysie ofertowym.
4. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów.
5. Kwoty umów równe będą środkom, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług transportu wysokość opcji może wynosić maksymalnie 10% wartości pierwotnej przedmiotu zamówienia.
6.1. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.
6.2. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2021r.
6.3. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
6.4. Kwota rzeczywista wynagrodzenia końcowego Wykonawcy uzależniona będzie od realnego zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu realizowanych na rzecz Zamawiającego usług, objętych przedmiotem niniejszej umowy.
6.5. W przypadku uruchomienia Zamawiający deklaruje skorzystanie z prawa opcji w min. 1% dodatkowego założonego zakresu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:45


» Location

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in