Budowa chodników i placów utwardzonych w miejscowościach: Urwisko, Starzykowo, Mątyki, Frednowy

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
1.1 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podbudowie z betonu B-10 o grubości 12 cm, obrzeża ułożone na ławie betonowej klasy średniej, zgodnie z ukształtowaniem terenu i załącznikiem graficznym w miejscowości Mątyki na działce nr 345/4 o powierzchni 137,50 m2 ,
1.2 Budowa chodnika przy drodze gminnej z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podbudowie z betonu B-10 o grubości 12 cm, obrzeża ułożone na ławie betonowej klasy średniej, zgodnie z ukształtowaniem terenu i załącznikiem graficznym w miejscowości Frednowy na działce nr 266/13 o powierzchni 72,00 m2,
1.3 Budowa chodnika przy drodze gminnej z kostki brukowej o grubości 6 cm, na podbudowie z betonu B-10 o grubości 12 cm, obrzeża i krawężniki ułożone na ławie betonowej klasy średniej, zgodnie z ukształtowaniem terenu i dokumentacją w miejscowości Urwisko na działce nr 40 o powierzchni 365,00 m2,
1.4 Budowa chodnika w Starzykowie – I etap
W km 0+000-0+480 zaprojektowano chodnik o szer.1,5m odsunięty od jezdnio ok.1m. Zastosowano od strony zieleńców i posesji obrzeżem betonowym 8x30cm. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym (70%) i kolorze czerwonym (30%).
Parametry techniczne
długość 480 m
szerokość 1,50 m
spadek poprzeczny jednostronny 2%
niweletę chodnika dostosować do niwelety drogi powiatowej
Konstrukcja chodników
• nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
• podbudowa z kłsm 0/31,5 (C50/30) gr. 15cm
• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm
Zjazdy indywidualne i publiczne
Projektowane zjazdy znajdują się w większości w miejscach istniejących. Na całym odcinku projektowanej budowy chodnika należy przebudować zjazdy indywidualne. Lokalizację zjazdu uzgodnić z właścicielem posesji. Pochylenie podłużne dostosować do ukształtowania elem. drogi (spadek nie większy niż 5%). Zjazdy publiczne nie występują. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej w kolorze czerwonym.
Parametry techniczne
• szerokość 5,00m
• przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi łukiem kołowym 3,00m
• długość – do granicy pasa drogowego
Konstrukcja zjazdów
• nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
• podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
• podbudowa z kłsm 0/31,5 (C50/30) gr. 15 cm.
Starzykowo, działka nr 102 o powierzchni 720,00 m2.

Chodniki i place utwardzone razem: 1 294,50 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Gen. Władysława Andersa -
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Iława
ul. Gen. Władysława Andersa -
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in