Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka, gm. Narol

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka, gmina Narol.
Zakres robót budowlanych wraz z opisem prac budowlanych:
a) Sieć wodociągowa:
• roboty ziemne,
• roboty instalacyjne:
- rurociągi PE100 SDR 17 z powłoką RC o średnicy zewnętrznej 110/6,6 mm – 2218 m,
- rurociągi PE100 SDR 17 z powłoką RC o średnicy zewnętrznej 90/4,3 mm –
834 m,
- hydranty nadziemne dn80 – 12 sztuk,
- zasuwa żel.- wod. kołnierzowa dn 100 – 7 sztuk,
- zasuwa żel.- wod. kołnierzowa dn 80 – 17 sztuk (w tym 12 szt. zasuwy
hydrantowe),
b) Przyłącza wodociągowe:
• roboty ziemne,
• roboty instalacyjne:
- rurociągi PE100 (SDR11) z powłoką RC o średnicy zewnętrznej 40/3,7 mm –
447 m,
- zasuwy odcinające dn32 – 16 szt.,
c) Punkty czerpalne A-3, C-k, B-1, C-p:
• roboty ziemne,
• roboty instalacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych, przedmiar robót stanowiąca/ce załącznik/i do niniejszej specyfikacji
2) wzór umowy wraz z załącznikami.

Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Narol
ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in