Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest na dz. nr 62/2, 50/57 w miejscowości Trawniki.
Dane powierzchniowe:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 967,38 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1247,40 m2
KUBATURA: 4250,60 m3
SZEROKOŚĆ BUDYNKU: 27,80m
DŁUGOŚĆ BUDYNKU: 36,83m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU: 8,81m
Zakres robót w budynku.
Stropodach:
- demontaż systemu wentylacji mechanicznej,
- demontaż instalacji odgromowej,
- rozebranie istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej bitumicznej,
- wykonanie konstrukcji podtrzymujących rynny,
- wykonanie izolacji termicznej składającej się z warstwy styropianu EPS 100 o grubości l0cm oraz warstwy styropapy grubości l0cm,
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- montaż nowego orynnowania,
- ponowny montaż instalacji odgromowej,
- ponowny montaż i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej
Zakres robót przy dociepleniu ścian nadziemia:
- przygotowanie powierzchni do ocieplenia (demontaż osprzętu typu: kamery, uchwyty na flagi itp.),
- demontaż istniejących parapetów oraz wykonanie nowych,
- montaż peszli na instalacji odgromowej,
- docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi gr. 15cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
- docieplenie ościeży płytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
- ponowny montaż osprzętu,
Zakres robót przy dociepleniu ścian piwnic i fundamentowych:
- rozebranie istniejącej opaski betonowej,
- rozebranie istniejących schodów i pochylni,
- rozebranie studni okiennych,
- wykonanie wykopów,
- czyszczenie i równanie ścian fundamentowych i piwnicznych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej preparatami bitumicznymi na bazie wody,
- wykonanie ocieplenia styropianem ścian wraz z warstwą kleju i podwójnym siatkowaniem,
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej,
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej oraz wykonanie nowych studni okiennych,
- wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego,
- wykonanie nowej pochylni i schodów zewnętrznych,
Pozostałe roboty towarzyszące:
- odnowienie kominów
UWAGA:
Część robót ogólnobudowlanych została już wykonana na etapie realizacji umowy na „Modernizację instalacji grzewczej oraz wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł 5 klasy na pellet”. Przedmiotowe prace zostały wykreślone z dokumentacji technicznej oraz przedmiaru, nie należy ich uwzględniać w całkowitej wycenie zadania.
3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
- Dokumentacja projektowa,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- Przedmiar robót załączony do niniejszej SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy.
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych
lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
5. Gwarancja.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Pierwszy przegląd odbędzie się w drugim roku po wykonaniu, a kolejne przeglądy przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
6. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z zapisami określonymi przez Zamawiającego w § 7 ust. 2 projektu umowy.
7. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile będą znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 25 Projektu umowy.
8. Klauzula zatrudnienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.2 SIWZ.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 1 ust. 8 i 9 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
9. Zamawiający informuje, iż zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach” realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ-00-06-001/19.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 12:00


» Location

Trawniki 605
Trawniki 21-044
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Trawniki
Trawniki 605
Trawniki 21-044
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in