Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w SIWZ podano nazwy lub typy materiałów
i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.).
4. Zamawiający dzieli zamówienie na zadania (części) i dopuszcza składanie ofert częściowych na wszystkie lub wybrane zadania (części).
5. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania (części):
1) Zadanie I: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże.
a) Zadanie I obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (dalej: olej ON), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości 25 500 litrów spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże;
b) Zamawiane partie oleju ON dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie
z ustaleniami wynikającymi z umowy;
c) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz:
- posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku,
d) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca;
e) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa).
f) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w m3 w temp. referencyjnej 15°C.
g) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium
h) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości mogą być mniejsze. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2) Zadanie II: Dostawa oleju napędowego (arktycznego) na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże.
a) Zadanie II obejmuje realizację cyklicznych dostaw oleju napędowego (arktycznego), jedna dostawa ok. 2200 l, w łącznej maksymalnej ilości do 4800 litrów, o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, spełniającego wymagania aktualnej normy PN-EN 590:2013-12 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), do Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże;
b) Zamawiane partie oleju ON (arktycznego) dostarczane będą od poniedziałku do piątku między godziną 08.00, a 14.00, na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie do 36 godzin od momentu otrzymania zamówienia, które będzie składane w dni robocze do godziny 10:00, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy;
c) W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować środkami transportowymi spełniającymi warunki techniczne do przewozu paliw płynnych oraz:
- posiadającymi licznik i możliwość wydruku ilości wydanego paliwa, z jednoczesnym przeliczeniem na ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej 150 C, data, typ paliwa oraz godzina rozładunku,
d) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca;
e) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa).
f) Rozliczenie i fakturowanie odbywało się będzie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w m3 w temp. Referencyjnej 15°C.
g) Zamawiający informuje, ze w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego paliwa będzie przekazywał próbki do laboratorium
h) Podane ilości stanowią maksymalną ilość przewidzianą do zakupu w ciągu trwania umowy. Zamawiający informuje, iż podane ilości te mogą być mniejsze (w przypadku ON arktycznego nawet zerowe). W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) Zadanie III: Dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Dobrzyniewo Duże.
a) Zadanie III obejmuje cykliczne dostawy oleju opałowego lekkiego – przeznaczonego do celów procesowych i grzewczych w łącznej maksymalnej ilości 23500 litrów, spełniającego wymagania określone w normie jakościowej PN-C-96024:2001, o gęstości w temp. 15˚C nie większej niż 840 [kg/m3] oraz o wartości opałowej minimum 41 [MJ/kg] do Świetlicy wiejskiej w Chrabołach, Chraboły 41, 16-002 Dobrzyniewo Duże oraz Szkoły Podstawowej
w Pogorzałkach, Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże.
b) Przewidywane ilości zamawianego oleju opałowego lekkiego w okresie trwania umowy: 23500 litrów. Zamówienia oleju opałowego lekkiego będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od zadeklarowanych wyżej;
c) Olej opałowy lekki dostarczany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w ilości określonej przez Zamawiającego nie większej jednorazowo niż 12000 litrów do stacji rozładunku oleju opałowego lekkiego między godziną 08.00, a 14.00, od poniedziałku do piątku;
d) Zamawiane partie oleju opałowego lekkiego dostarczane będą na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia;
e) W przypadku uszkodzeń/awarii urządzeń Zamawiającego spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonego paliwa (o parametrach jakościowych niezgodnych z parametrami jakościowymi określonymi w przekazanej kopii świadectwa jakości oleju), wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy i oceną techniczną oraz koszty naprawienia szkody pokryje Wykonawca;
f) Zamawiający oświadcza że paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie do celów własnych i nie będzie odsprzedawane (również poza granice państwa).
g) Zamawiający nie gwarantuje dostaw łącznych do obu lokalizacji w tym samym czasie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Białostocka 25
Dobrzyniewo Duże 16-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
Dobrzyniewo Duże 16-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in