Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie”
Projekt dofinansowany z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Szczegółowy zakres zadania objętego niniejszym zamówieniem opisany został
w programie funkcjonalno użytkowym będącym załącznikiem do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w wycenie i zrealizowania wszystkich robót, usług i dostaw wynikających z PFU będącego załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie elementów PFU a w szczególności zignorowanie zakresu.
Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz użytkownikami obiektu objętego zamówieniem w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zamówienia wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami itp. Na etapie realizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań, koncepcji. Wykonawca przez wystąpieniem do poszczególnych organów wydających odpowiednie pozwolenia, decyzje itp. zobowiązany będzie do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji/projektu obejmującego przedmiot zamówienia.
Ustala się, że ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia nastąpi nie później niż do 30.11.2021 roku.
1.2. Przedmiot zamówienia zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, decyzji itp. oraz wykonanie w oparciu o PFU i sporządzona dokumentacje zakresu z nich wynikającego
1.3.Zakres zamówienia musi również obejmować(ze strony Wykonawcy) w szczególności:
a) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, obsługi urządzeń oraz pozostałych dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji.
b) Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
c) Dostawę i montaż kompletnych, nieużywanych urządzeń, elementów małej architektury itd..
d) Wykonanie, prób, regulacji
e) Rozruch technologiczny(jeśli dotyczy)
f) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych urządzeń oraz pozostałych elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikom
g) wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji
h) zapewnienie kierownictwa budowy i poszczególnych kierowników robót (jeśli konieczne)
2. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru .
3. Zamawiający dokonał należytej staranności podczas sporządzania opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednak w przypadku gdy jakikolwiek zapis, który może wskazywać powyższe został pominięty przez Zamawiającego podczas sporządzania OPZ informuję, że celem owego zapisu nie jest uprzywilejowanie konkretnego Wykonawcy i w takim przypadku należy zastosować rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach niż wskazane.
4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą SIWZ.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia - pracownicy fizyczni/budowlani.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w Pracownicy będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy dostarczy do wglądu Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane powyżej pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co odpowiednio wiązać się będzie z zastosowaniem zapisów art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
z Pracownikami świadczącymi Usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.
10. Wymagania stawiane wykonawcy :
a) Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadania.
b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy, warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno – użytkowym/koncepcją, oraz z należytą starannością
c) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
d) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
e) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
f) Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadania mediów ( energia elektryczna, woda) na koszt Wykonawcy.
g) Wykonawca odpowiada za: wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo na budowie.
h) ponosi odpowiedzialność za szkody, straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań określonych w umowie
w trakcie realizacji zamówienia oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.
i) zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenów, na których realizuje zamówienie i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
j) jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót/dostaw, objętych umową.
k) po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren.
11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na przedmiot zamówienia (roboty budowlane) na okres min. 36 miesięcy. Wykonawca który (w złożonej ofercie) udzieli rękojmi na okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, otrzyma dodatkowe punkty do oceny ofert w związku z wprowadzonym dodatkowym kryterium oceny ofert jakim jest rękojmia. Okres rękojmi w formularzu ofertowym należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres rękojmi w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Okres rękojmi wykonania nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Ocenie będzie podlegał jedynie wydłużony termin powyżej 36 miesięcy ( Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu rękojmi, Zamawiający uzna iż Wykonawca podtrzymuje termin określony w SIWZ jako minimalny tj. 36 miesięcy). W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgoda z SIWZ. MAKSYMALNY okres rękojmi uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując przedmiot zamówienia uwzględnił wymagania wobec osób niepełnosprawnych.
13. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie min. do 21 dni. Wykonawca, który (w złożonej ofercie) wskaże maksymalny termin do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem, otrzyma dodatkowe punkty do oceny ofert w związku z wprowadzonym dodatkowym kryterium oceny ofert jakim jest termin płatności. Termin płatności w formularzu ofertowym należy podać w dniach. Ocenie będzie podlegał jedynie wydłużony termin płatności do 30 dni ( Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności, bądź wskaże termin płatności krótszy niż 21 dni Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin określony w SIWZ jako minimalny tj. do 21 dni). W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny wymagany termin do 30 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgoda z SIWZ. MAKSYMALNY termin płatności uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności (w dniach) w przedziale od 22 do 29 Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin płatności określony w SIWZ jako minimalny czyli do 21 dni i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Jedynie Wykonawca który wskaże termin płatności do 30 dni otrzyma dodatkowe punkty w kryterium termin płatności.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kalkulację ofertową na bazie której została wyliczona cena złożonej oferty.
15. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in