Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Borowie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borów w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”.
Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie kanału PCW SN4 Dn200 mm w wykopie wąskoprzestrzennym, na głębokości od 1,0 do 2,6 m, na podsypce 10cm z piasku dowożonego, z obsypką do 30 cm ponad sklepienie rury z zagęszczeniem ręcznym i zasypką z gruntu rodzimego wraz ze zdjęciem i odtworzeniem warstwy ziemi urodzajnej – 21,6 m
2. Wykonanie kanału PCW SN4 Dn160 mm w wykopie wąskoprzestrzennym, na głębokości od 0,3 do 2,2 m, na podsypce 10cm z piasku dowożonego, z obsypką do 30 cm ponad sklepienie rury z zagęszczeniem ręcznym i zasypką z gruntu rodzimego wraz ze zdjęciem i odtworzeniem warstwy ziemi urodzajnej – 1272,4 m
3. Wykonanie kanału PCW SN4 DN 160 mm metodą bezwykopową (przewiert/przecisk) – 4 m
4. Wykonanie kompletnej studzienki Dn600mm z PEHD lub PP składającej się z kinety z dopływami Dn 160mm i/lub Dn 200mm, rury wznoszącej SN2, teleskopu i włazu żeliwnego klasy A15 – 1 szt.
5. Wykonanie kompletnej studzienki Dn600mm z PEHD lub PP składającej się z kinety z dopływami Dn 160mm i/lub Dn 200 mm, rury wznoszącej SN2, teleskopu i włazu żeliwnego klasy D400 – 3 szt.
6. Wykonanie kompletnej studzienki Dn400mm z PEHD lub PP składającej się z kinety z dopływami Dn 160mm, rury wznoszącej SN2, teleskopu i włazu żeliwnego klasy A15 - 49,0 szt.
7. Wykonanie kompletnej studzienki Dn400mm z PEHD lub PP składającej się z kinety z dopływami Dn 160mm, rury wznoszącej SN2, teleskopu i włazu żeliwnego klasy D400 – 64 szt.
8. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ew. odtworzeniem obrzeża – 90,5 m2
9. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płytek granitowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ew. odtworzeniem obrzeża – 18 m2
10. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych na podsypce cementowo – piaskowej – 7,5 m2
11. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ew. odtworzeniem obrzeża 48 m2
12. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej wraz z ew. odtworzeniem obrzeża 5 m2
13. Rozbiórka istniejącego kanału Dn110mm na głębokości ok. 0,5 m - 2 m
14. Rozbiórka i odtworzenie schodów z bloków betonowych – 1 kpl.
15. Rozbiórka i odtworzenie płotu z granitową podmurówką – 1 kpl.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom przedmiotu zamówienia, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom obowiązującego prawa.
W przypadkach wskazania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń) tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych do rozwiązań opisanych w SIWZ, jest obowiązany w ofercie wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na stanowiskach robotniczych tj. prace ręczne, roboty ziemne, roboty montażowe, operatorzy maszyn - innych niż stanowiska kierownicze oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w całym okresie realizacji umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). W przypadku czynności związanych z kierowaniem budową oraz osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Części II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia ustala się następująco:
Zamawiający dopuszcza dwie płatności przejściowe.
I pierwsza płatność przejściowa do 30 % zaoferowanej ceny, na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie robót na poziomie nie mniejsze niż 30 % zaoferowanej ceny, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury,
II druga płatność przejściowa do 30 % zaoferowanej ceny, na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie robót na poziomie nie mniejsze niż 60 % zaoferowanej ceny, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury,
III. płatność końcowa po końcowym odbiorze potwierdzającym wykonanie zamówienia w całości obejmującym również rozruch technologiczny, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

Plac Wolności 24
Dobromierz 58-170
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24
Dobromierz 58-170
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in