Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES) w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Działki objęte zamówieniem są elementem historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 1956.03.06, nr rejestru kl.
IV-73/19/56. Zamawiający dysponuje pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie prac. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt. 7, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego lub zmiany obecnego.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje
w szczególności:
1) w zakresie prac projektowych:
a) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę) i decyzji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania,
b) wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
c) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) z podziałem na branże wraz z informacją BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami i decyzjami,
d) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac,
e) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych sporządzoną na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,
f) konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych (jeśli konieczna będzie zmiana w tym zakresie),
g) uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego),
h) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego,
i) wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,
j) w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej
i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym,
k) w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej – wystąpienie, w imieniu Zamawiającego
z wnioskiem o zmianę dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziału Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmianę,
l) w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji robót zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej – wprowadzenie niezbędnych zmian (również w wersji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiający.
2) w zakresie robót budowlanych:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
i wykonawczym,
b) wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
d) prowadzenie dziennika budowy,
e) inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,
f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).
4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia obiektu oraz zakupu i aktualizacji podkładów mapowych. Podkłady mapowe zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

5. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się
z obiektem i terenem objętym zamówieniem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

6. Ostateczny zakres rzeczowy wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, zawierającej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

7. Szczegółowy opis i wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, która stanowią doprecyzowanie i uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku rozbieżności w zapisach co do poszczególnych fragmentów OPZ, wiążące są zapisy
w dokumentach wydanych czy wytworzonych później.

Wymienione dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego bip.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne).

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji wraz
z załącznikami, o których w pkt 7 oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

9. Mogące występować w dokumentach przetargowych wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

10. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Rawicz zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia i decyzje niezbędne do opracowania projektu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności o wymogi wynikające z Prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze, jak również uwzględnić warunki i wymagania określone w wydanych opiniach, uzgodnieniach, warunkach i decyzjach. Zakres i treść projektów powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

12. Jeżeli w trakcie opracowywania projektu nastąpi zmiana przepisów należy je uwzględnić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (przed rozpoczęciem robót) będzie zobowiązany do zdania Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów
1) po 5 egzemplarzy projektu budowlanego i 5 egzemplarzy projektu wykonawczego + 1 egzemplarz dla każdego projektu w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niż Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,
2) po 1 egzemplarzu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w word,
3) po 1 komplecie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego i zerowego wraz z przedmiarem robót + po
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej wykonane w formacie kst lub ath na płycie CD,
4) po 1 egzemplarzu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (może stanowić część składową ww. projektu budowlanego) + po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
5) podkłady mapowe w formie elektronicznej lub papierowej (jeżeli były konieczne),
6) oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkie wcześniej uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki i decyzje (jeżeli zostały wydane),
7) oświadczenie, że opracowane dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
8) oświadczenie o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających z tytułu praw autorskich oraz pokrewnych.

Wymienione wyżej ilości dokumentacji nie obejmują tych egzemplarzy, które należy złożyć we właściwym organie architektoniczno - budowlanym lub będą wykorzystane do celów uzgodnień, jak również nie obejmują kompletu dokumentacji projektowej, którą Wykonawca jest zobowiązany sobie dodatkowo zabezpieczyć na czas prowadzenia robót.
Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić ilości egzemplarzy przeznaczone dla Zamawiającego jak również te, które należy złożyć w innych organach.

14. UWAGA: Przekazana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę będzie podlegała zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udzielający dofinansowania na realizację zamówienia. Jeśli w trakcie uzgodnień zgłoszone zostaną jakieś uwagi jednostki dofinansowującej, Wykonawca będzie zobligowany (za dodatkowym wynagrodzeniem) do wprowadzenia stosownych zmian w projekcie budowlanym.

15. Wykonawca w ramach odbioru robót budowlanych zobowiązany jest do zdania Zamawiającemu następujących dokumentów:
1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu zadania,
2) dziennik budowy,
3) wyniki badań laboratoryjnych lub inne pomiary (jeżeli były wykonywane),
4) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz.,
5) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),
6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną itp. wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
7) inne niezbędne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa budowlanego,
8) oryginał pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),
9) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na cały okres jej obowiązywania (w tym okres rękojmi
za wady) – w przypadku gdy wcześniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowało tego okresu.

Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 projektu umowy (nie później jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy).

16. Dokumenty będące podstawą realizacji zamówienia publicznego, powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów:
1) Umowa i SIWZ,
2) Dokumentacja techniczna wraz z załącznikami stanowiąca doprecyzowanie i uzupełnienie programu funkcjonalno – użytkowego,
3) Program funkcjonalno – użytkowy,
4) Oferta Wykonawcy.

17. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w:
1) program funkcjonalno - użytkowy
2) projekcie budowlanym i wykonawczym wraz z załącznikami opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia zawarte w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, która stanowi doprecyzowanie i uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego,
3) opracowanej przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,
5) Obowiązujących normach

18. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),
2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, opiniami itp., zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,
4) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym,
5) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),
6) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
7) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
8) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów i badań i odbiorów (zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
9) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
10) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd),
11) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,
12) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),
13) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
14) ustanowienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie i wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia i kwalifikacje. Ustanowiony kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez zamawiającego, odbywających się we wcześniej uzgodnionych terminach.

19. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
- roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych
1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika / pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika / pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. j projektu umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników),
b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- przy czym ujęte ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

20. Zadanie jest współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

21. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy uproszczonego harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz ze wstępnymi terminami płatności oraz terminami realizacji prac, w tym z uwzględnieniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 11:00


» Location

Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Rawicz
Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in