" Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego na działkach o numerach ewidencyjnych 232/20, 232/19, 232/64 w miejscowości Kaliska oraz na działkach 100/17, 99 w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

3.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) - dotyczących:
- wykonywania robót ziemnych metodą ręczną (pracownicy fizyczni wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych),
Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu:
- imienny wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem formy zatrudnienia - wielkości etatu wraz
z określeniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski 87-840
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
Lubień Kujawski 87-840
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in