Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz I – wzdłuż ul. Więźniów Oświęcimia i Al. Bartoszewskiego

» Notice description

2.1. Przedmiotem niniejszej SIWZ jest wykonanie m.in. robót budowlanych, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego:
2.1.1. Część 1 - według projektu pn.: „Rozbiórka i budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz I – Oświęcim”, w zakresie:
a) Demontaż istniejącego oraz wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz I od punktu P do punktu T (według oznaczeń projektu wykonawczego, KNA37, KNA1/COO);
b) Dostawę bram 8 z furtką oraz bramy nr 10 (według oznaczeń projektu wykonawczego oraz KNA37) zgodnie z zapisami z punktu 2.19 Załącznika nr 6 do SIWZ;
c) Budowa kanalizacji kablowej od punktu t31 do punktu t23, wraz z rurociągami do punktów t30/1, t31/2, t31/3, t24 (bez odcinka od t26 do t28), z rurociągiem ze studni kablowej SK-21(t30) do istniejącego słupa oświetleniowego wraz z budową kompletnych słupów SL-05 i SL-04, oraz podłączenie zasilania do bramy 8 i 10 (zgodnie z KNA 38a i 40)
2.1.2. Część 2 - według projektu pn.: „Rozbiórka i budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz I – Oświęcim” , w zakresie:
a) Demontaż istniejącego oraz wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz I od punktu T do punktu Z (wg oznaczeń projektu wykonawczego i KNA1/COO);
b) Dostawę bramy A i 9 (według oznaczeń projektu wykonawczego) zgodnie z zapisami z punktu 2.19 Załącznika nr 6 do SIWZ;
c) Budowa kanalizacji kablowej od punktu t23 do punktu t21 wraz z rurociągami do punktów t22/1, t21/1, oraz podłączenie zasilania do bramy 9 (wg KNA38a i 40);
d) Budowa rurociągu t16/1 do t16/2.
2.1.3. Część 3 – według projektu pn.: „Rozbiórka i budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz I – Oświęcim” w zakresie:
a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz I od punktu OW3 do punktu OW1 (wg oznaczeń projektu wykonawczego;
b) Dostawę bramy B (według oznaczeń projektu wykonawczego) zgodnie z zapisami z punktu 2.19 Załącznika nr 6 do SIWZ;
2.2. W zakresie Wykonawcy jest również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dla Części 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług” oraz współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
2.3. W zakresie Wykonawcy są także wszelkie roboty ziemne, żelbetowe, montażowe, zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia istniejących elementów drogowych, i inne niewymienione, a konieczne do wykonania dla osiągnięcia celu jakim jest wykonanie robót określonych w pkt. od 2.1.1 do 2.1.3 a także ich ewentualne odtworzenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.
2.4. W zakresie Wykonawcy jest również pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych wykonywanych w ramach realizacji Części od 1 do 3 – zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Załączniku nr 6 do Wzoru Umowy.
2.5. W zakresie Wykonawcy jest również konserwacja pozyskanych zabytków ruchomych zgodnie ze schematem postępowania z pozyskanym materiałem ruchomym, opisanym w Załączniku nr 6 do Wzoru Umowy. Wynagrodzenie za konserwację pozyskanych zabytków będzie realizowane w sposób opisany w §4 pkt. 2 Wzoru Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
2.6. Demontaż ogrodzenia nie jest równy długości nowobudowanego i dla wszystkich Części łącznie wynosi ok 115 m.
2.7. W przypadku gdy konieczne będzie zwiększenie zakresu prac w stosunku do zakresu wymienionego w załączniku nr 7 do Wzoru Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas Wykonawca wykona, na zasadach jak w niniejszej umowie, na rzecz Zamawiającego ten zwiększony zakres prac pod warunkiem otrzymania pisemnego żądania od Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w Formularzy Oferty. Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowo nie więcej niż 3 m3 powierzchni czynnej wykopu. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania tej części umowy w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tej możliwości.
2.8. Poza zakresem zamówienia pozostaje:
2.8.1. Wycinka drzew oraz nasadzenia;
2.8.2. System Master Key;
2.8.3. Domofon na bramie 8 i furtce przy bramie 8.
2.9. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. Prawo opcji nr 1). W przypadku gdy konieczne będzie zwiększenie zakresu prac w stosunku do zakresu podstawowego tj. wybudowanie kompletnego ogrodzenia na terenie Auschwitz I od punktu OW6 do punktu OW3 (wg oznaczeń projektu wykonawczego) wraz z nadzorem archeologicznym i konserwacją zabytków. Zamawiający może zlecić, na piśmie, Wykonawcy realizację tego fragmentu robót o ile stwierdzi, że zajdzie taka potrzeba. Realizacja tych prac będzie odbywać się jak na pozostałych zasadach wynikających z umowy o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. W przypadku realizacji prawa opcji zostanie ono wykonane jak w terminie dla Części 2.
2.10. Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich prac z pracami realizowanymi przez firmę Budimex S.A. - wykonawcą robót budowlanych wynikających z przetargu nr 39/2019/S197-477364/COO-POIiŚ/2019 https://bip.malopolska.pl/auschwitz,a,1671870,wykonanie-robot-budowlanych-wraz-z-wyposazeniem-w-ramach-realizacji-projektu-pn-zwiekszenie-dostepu-.html
2.11. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do odbycia spotkania z Wykonawcą prac opisanych w punkcie 2.10 Budimex S.A. wg planu z Załącznika nr 12 do SIWZ.
2.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Wzór umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw i usług” (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim 32-603
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim 32-603
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in