„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina”. 2. Roboty w ramach zamówienia: remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco - 600Mg; remont szczelin - 3500mb; remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-asfaltową na zimno - 25Mg; remont emulsją i grysami - 5000m2; podbudowa z kruszyw - 5m3; frezowanie do 4cm - 100m2; frezowanie do 8cm - 100m2. Uwaga! W miejscach, gdzie w specyfikacjach technicznych oraz w szacunkowym określeniu wartości zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, w szczególności, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „D” SIWZ. 4. Na podstawie art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 357) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, w tym w szczególności obejmujących: - branża drogowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in