Wykonanie termomodernizacji oraz robót budowlano-remontowych budynku świetlicy w miejscowości Godów w Gminie Chodel

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji oraz robót budowlano-remontowych budynku świetlicy w miejscowości Godów w Gminie Chodel. Za¬mówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi:
1) Wykonanie całego zakresu prac opisanych w dokumentacji projektowej, w tym:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (od wewnątrz wełną mineralną na stelażu, od zewnątrz tynkiem termoizolacyjnym),
b) ocieplenie stropu (od strony wewnętrznej na stelażu sufitu podwieszonego i zewnętrznej od strony poddasza nieogrzewanego),
c) ocieplenie stropodachu przedsionka od wewnątrz na stelażu sufitu podwieszonego,
d) ocieplenie ścian cokołowych z zejściem poniżej gruntu,
e) rozebranie istniejącej podłogi oraz wykonanie nowej ocieplonej podłogi na gruncie,
f) ocieplenie ścian piwnic,
g) wymiana stolarki okiennej,
h) wymiana stolarki drzwiowej,
i) przywrócenie okna na elewacji frontowej, w miejscu otworu drzwiowego, z prawej strony ganku,
j) modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED,
k) modernizacja centralnego ogrzewania wraz ze zmianą umiejscowienia kotła do wewnątrz budynku oraz jego wymianą na nowy kocioł kondensacyjny,
l) zmianę źródła c.w.u. z elektrycznego na nowoprojektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny,
m) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,50 kW,
n) remont dachu oraz wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych z dachu,
o) wyburzenie istniejących sanitariatów oraz wykonanie nowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
p) remont ścian wewnętrznych,
q) usunięcie starej powłoki malarskiej, zaszpachlowanie ubytków i odtworzenie powłoki malarskiej drzwi wewnętrznych,
r) wymiana całej instalacji elektrycznej od istniejącego układu pomiarowego w tym wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
s) wykonanie instalacji odgromowej,
t) wykonanie orurowania z pilotem do wciągnięcia instalacji alarmowej,
u) wymiana posadzek/podłóg, wymiana tynków i okładzin ściennych i sufitowych,
v) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do bocznego wejścia do budynku,
w) demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem do piwnicy i montaz nowego zadaszenia z tego samego materiału co pokrycie dachowe.
x) odtworzenie gzymsu kordonowego oraz innych detali architektonicznych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi,
y) wszelkie inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w dokumentacji projektowej, oraz opiniach konserwatorskich zgodnie z zawartymi tam wytycznymi.
3) Dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczeń, obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz elementów obiektu i urządzeń niebędących przedmiotem zamówienia.
4) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest również do doprowadzenia wszystkich pomieszczeń, w których były prowadzone roboty do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym do mycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, poręczy itp.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Partyzantów 24
Chodel 24-350
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Chodel
ul. Partyzantów 24
Chodel 24-350
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in