Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji (wraz z robotami towarzyszącymi) budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Przedszkola w Gołębiu oraz Urzędu Gminy Puławy.
Zakres przedmiotu zamówienia m.in. obejmuje:
CZĘŚĆ I: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZARZECZU
- docieplenie ścian fundamentowych do głębokości posadowienie góry ław fundamentowych w części podpiwniczonej oraz do głębokości 50 cm poniżej poziomy terenu w części niepodpiwniczonej,
- docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej,
- wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED,
- wymiana orynnowania i rur spustowych,
- remont koszy doświetlających,
- remont schodów i podestów,
- roboty towarzyszące.
CZĘŚĆ II: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU
- docieplenie ścian piwnic,
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana orynnowania,
- montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników,
- remont schodów zewnętrznych,
- odtworzenie koszy doświetlających okien piwnicznych,
- likwidacja wsypów,
- remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
- wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
- roboty towarzyszące.
CZĘŚĆ III: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY PUŁAWY
- docieplenie ścian piwnic,
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (stropodach wentylowany),
- remont pokrycia dachowego,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania,
- odtworzenie i wykonanie nowej opaski wokół budynku,
- remont, odtworzenie schodów zewnętrznych, podestów,
- remont kominów,
- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników,
- wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 7,8 kW,
- wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD oraz uzyskanie potwierdzenia przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji;
- roboty towarzyszące.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający wymaga, aby podczas wykonywania robót budowlanych uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów wykonanej infrastruktury.
Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacjami projektowymi i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie placów budowy,
b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placach budowy,
c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
d) ewentualne inne nie wymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,
e) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.02.2021 | 11:00


» Location

ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in