Wykonanie dokumentacji projektowych w branży sanitarnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych w branży sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 1a do SIWZ (dotyczy części nr 1 zamówienia) i Załącznik Nr 1b do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in