Remonty dróg tłuczniowych na terenie Gminy Mogilany destruktem asfaltowym

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remonty dróg tłuczniowych na terenie gminy Mogilany destruktem asfaltowym” obejmujący wyrównanie i profilowanie odcinków nawierzchni tłuczniowych destruktem asfaltowym (grubość po zagęszczeniu 10cm) w ilości 7000m2.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST) – Załącznik nr 7 oraz Przedmiar robót - Załącznik nr 8

3. Roboty wykonywane będą etapami w rozbiciu na poszczególne zadania, wg wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót zostanie określony ich zakres i termin wykonania.
4. Zakres i jakość wykonanej usługi (robót) będzie każdorazowo potwierdzana przez Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.
5. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót w pasie drogowym.
6. Wykonawca musi stworzyć możliwość wykonywania robót przy remontach cząstkowych bez wstrzymywania ruchu, przy ograniczonej szybkości, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7. Wykonawca załączy do oferty kosztorys uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarem robót, który jest załączony do SIWZ.(załącznik nr 8 - przedmiar robót)
8. Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót.
9. Wykonawca zapewnia obsługę maszyn poprzez zatrudnienie operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia.
10. Wszystkie materiały do wykonania przedmiotowych robót muszą być nie gorsze niż podane w dokumentacji przetargowej. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wymagania normowe przyjęte w dokumentacji technicznej.
11. Zastosowane w dokumentacji nazwy własne urządzeń lub materiałów, nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.
Wszystkie zatem wyszczególnione w dokumentach przetargowych nazwy własne są podane, dla określenia standardu oraz właściwości technicznych należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty, jako typowy przykład. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych - równoważnych do podanych, pod względem techniczno – użytkowym, o nie gorszych parametrach. Można zastosować rozwiązania równoważne do powołanych norm w dokumentacji technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów, /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

12.Rozliczenie robót dokonywane będzie fakturami częściowymi po zrealizowaniu kolejnych etapów zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego, książki obmiaru (w rozbiciu na poszczególne drogi) i protokołu odbioru zadania zatwierdzonych przez Zamawiającego, z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w ofercie przetargowej.
13. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy wraz z protokołem odbioru robót.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym.
Długość gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji (do wyboru wykonawcy na okres 6, 12 lub 18 miesięcy), liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia należy wykonywać sukcesywnie w systemie ciągłym.
(Szczegółowy opis Rozdział 3 - SIWZ)- https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,330054,2020.htmlMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:30


» Location

Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Mogilany
Rynek 2
Mogilany 32-031
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in