Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań w projekcie "Hemostatyczne resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” realizowanym w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Notice description

1.Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji badań w projekcie "Hemostatyczne resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” realizowanym w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Opis wymaganych minimalnych parametrów asortymentu składającego się na zamówienie zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Został sporządzony na podstawie analizy potrzeb Zamawiającego.
3.Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i prowadzonych badań, niejednokrotnie zachodzi konieczność zmiany odczynników i zastąpienia produktami nowymi lub innymi należącymi do tej kategorii.
4.W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a)dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia,
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
Łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej najkorzystniejszej oferty.
5.Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Arkuszu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 2), zobowiązany jest:
a)wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że oferowane przez niego odczynniki (każdy
z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
b) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych,
c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
6.Termin ważności (przydatności) każdego dostarczonego odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż 3/4 okresu określonego przez producenta.
7.Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do dostarczonych odczynników Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, wraz z każdorazową dostawą, z zastrzeżeniem przypadków gdy dostarczenie karty charakterystyki dla w/w substancji
i preparatów nie jest wymagane. Oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informującą
o temperaturze transportu i przechowywania.
9.Zamawiający oświadcza, że środki niebezpieczne będą używane jedynie do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Powyższe oświadczenie jest podstawą do nieobciążania kaucją za opakowania po odczynnikach chemicznych (Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875.])

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in