Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska znajdującej się na terenie Gminy Wierzchlas na dz. ewid. nr 2495 i 1164 obręb: 21 - Wierzchlas o długości ok. 2138,22 m.
1) W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:
a) wykonanie robót przygotowawczych,
b) korytowanie pod nawierzchnię drogową - odc. II,
c) wykonanie warstwy dolnej z tłucznia – grub. 12,0 cm- odc. II,
d) wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego – grub. 8,0 cm - odc. II,
e) wykonanie w-wy profilowej z BA – przeciętna ilość 50 kg/m2,
f) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z BA – grub. 4,0 cm - odc. II,
g) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z BA – grub. 4,0 cm,
h) roboty ziemne,
i) profilowanie poboczy
Dla odcinka (km 0+000 ÷ km 1+540) jest taka sama:
• warstwa wyrównawcza z masy mineralno - asfaltowej ( grysowo-żwirowej ) półścisłej
(BA -beton asfaltowy); w il. 50 kg/m2
• warstwa ścieralna z masy mineralno – asfaltowej ( grysowo-żwirowej ) ścisłej (BA -
beton asfaltowy ); grubość 4,0 cm

Należy uwzględnić skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową:
między warstwą wyrównawczą a warstwą ścieralną w ilości 0,3 kg/m2

Dla odcinka (km 1+540 ÷ km 2+138,22) jest taka sama:
• warstwa dolna podbudowy z kruszywa - tłuczeń 31,5/63; grubość 12 cm,
• warstwa górna podbudowy z kruszywa - kliniec 0/31,5; grubość 8 cm,
• warstwa wiążąca z masy mineralno - asfaltowej ( grysowo-żwirowej ) półścisłej (BA -
beton asfaltowy); grubość 4,0 cm
• warstwa ścieralna z masy mineralno – asfaltowej ( grysowo-żwirowej ) ścisłej (BA -
beton asfaltowy ); grubość 4,0 cm

Należy uwzględnić skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową:
a) między górną warstwą podbudowy a warstwą wiążącą w ilości 0,5 kg/m2
b) między warstwą wiążącą a warstwą ścieralną w ilości 0,3 kg/m2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZONA DO SIWZ-U.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Szkolna 7
Wierzchlas 98-324
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wierzchlas
ul. Szkolna 7
Wierzchlas 98-324
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in